Zwolnienia od podatku dostawy używanego samochodu osobowego.

Zwolnienia od podatku dostawy używanego samochodu osobowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) uzupełnionym w dniu 19 marca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy używanego samochodu osobowego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 19 marca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy używanego samochodu osobowego.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


W 2009 r. Spółka w leasingu finansowym nabyła używany samochód osobowy. Jako, że był to leasing finansowy po wpłacie pierwszej raty Spółka otrzymała fakturę VAT ?ze stawką zwolnioną?. Spółka była zobowiązana jedynie do zapłaty podatku VAT od wynagrodzenia banku czyli odsetek. Auto zostało wpisane do katalogu środków trwałych i amortyzowane. Przy zakupie przedmiotowego pojazdu Spółce nie przysługiwało prawo do częściowego obniżenia podatku należnego.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy sprzedając auto bezpośrednio po spłacie kredytu w leasingu Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT, czy może też skorzystać ze zwolnienia, gdyż auto w chwili zakupu używane jest od 30 maja 2009 r. do chwili obecnej (czyli 6 - miesięczny okres został spełniony)?


Zdaniem Wnioskodawcy auto kupione jako używane winno być sprzedane jako zwolnione od podatku VAT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (?).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.


Jednakże, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:


 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;


Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, iż w 2009 r. Spółka w leasingu finansowym nabyła używany samochód osobowy. Jako, że był to leasing finansowy po wpłacie pierwszej raty Spółka otrzymała fakturę VAT z zastosowanym zwolnieniem. Zatem przy zakupie przedmiotowego pojazdu Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w całości lub w części. Spółka używała przedmiotowy samochód w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, tj. od 30 maja 2009 r.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przy dostawie przedmiotowego samochodu będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż jak wskazała Spółka, przy jego zakupie nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a pojazd spełnia definicję towaru używanego.

Reasumując, transakcja sprzedaży samochodu osobowego zakupionego przez Spółkę w 2009 r. korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • Procedura VAT-marża w elektronice jedynie przy dostawie używanego sprzętu

  Resort finansów przypmniał, że VAT-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do dostawy artykułów używanych, a nie nowych.

 • Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

  Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Jeśli już VAT się należy, to co do zasady dostawa obiektów i usług budowlanych, a także dostawa gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego (...)

 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

 • Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

NA SKÓTY