Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków (...)

Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 20 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 26 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Instytut jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk, wpisanym do rejestru Instytutu PAN pod nr (?). Podstawowa działalność dotyczy prowadzenia badań naukowych w zakresie biologii i publikowania wyników tych prac. Na prowadzenie swojej działalności Instytut otrzymuje dotacje podmiotowe (statutowe), granty badawcze (dotacje celowe), granty zagraniczne. Podstawowa działalność Instytutu w zakresie badań naukowych nie generuje sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, tj. brak jest czynności opodatkowanych. Realizacja projektów badawczych nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Obecnie Instytut realizuje projekt pn. ?P.?, nr (?) finansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE +.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie, doprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 26 marca 2012 r.:


Czy realizując projekt ze środków unijnych Instytut ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tym projektem?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek naliczony nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu ?P.? zarówno w trakcie realizacji, jak też w przyszłości nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, więc nie istnieją podstawy prawne do odliczania podatku od towarów i usług. Wszystkie zakupy dokonywane ze środków komisji Europejskiej i NOŚ, wykazywane jako koszty kwalifikowane, ewidencjonowane są w kwotach brutto. Instytut nie odlicza podatku od towarów i usług.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Instytut jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Podstawowa działalność dotyczy prowadzenia badań naukowych w zakresie biologii i publikowania wyników tych prac i nie generuje sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, tj. brak jest czynności opodatkowanych. Realizacja projektów badawczych nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Obecnie Instytut realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych. Towary i usługi nabyte w ramach tego projektu, zarówno w trakcie realizacji, jak też w przyszłości nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem treść wniosku nie wskazuje, że wydatki związane z przedmiotową inwestycją mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.1.2018

  Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

  Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy (...)

 • 12.4.2006

  Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 18.4.2017

  Zaliczenie nadpłaty podatku - kiedy nie można?

  Naczelnik US nie może zaliczyć nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki (...)

 • 28.6.2017

  Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

  Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw pozwoli ograniczyć zjawiska nadmiernego zadłużania się gmin. Zakłada też zmiany w zakresie wyborów (...)