Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków (...)

Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 28 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 28 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Klub jest stowarzyszeniem o charakterze pożytku publicznego. Celem działalności jest m.in. prowadzenie bezpłatnej działalności w zakresie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. Klub podpisał umowę o przyznanie pomocy, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013 ? ???.


Prace w ramach zrealizowanego projektu polegały na:


  • robotach ziemnych i przygotowawczych,
  • wykonaniu płyty boiska i nawierzchni boiska piłkarskiego,
  • wykonaniu wjazdu oraz ciągu pieszo-jezdnego.


Celem projektu jest mobilizacja lokalnych społeczności do działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi oraz promocja prosportowych nawyków wśród mieszkańców Gminy. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Koszty podatku od towarów i usług zawartego w fakturach zakupu, związane ze zrealizowanym projektem poniósł Klub z powodu braku możliwości jego odliczenia, ponieważ wynik tego projektu nie jest, ani w przyszłości nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych, w związku z realizacją projektu?


Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, określone jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Klub nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zmodernizowany stadion miejski nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych ? wstęp i wszelkie organizowane imprezy będą bezpłatne. Głównym celem działalności Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. Dlatego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, Klub nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu dokonanych, w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. ?...?.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY