1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Spółka była (...)

1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Spółka była zobowiązana do wykazywania należnego podatku VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów na cele prowadzonych akcji promocyjno-reklamowych?
2. Czy w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., Spółka miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu (wytworzeniu) towarów następnie przekazywanych nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-reklamowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI


W związku ze skargą wniesioną w dniu 27 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ITPP1/443-1222a/11/MS w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane, doręczoną w dniu 8 grudnia 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ITPP1/443-1222a/11/MS, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 2 września 2011 r., uzupełniony w dniu 5 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane - indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ITPP1/443-1222a/11/MS.

W ww. wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynikało, iż w Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie importu i dystrybucji produktów spożywczych. W celu zintensyfikowania rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia udziału w rynku produktów spożywczych oraz zapewnienia sobie wzrostu realizowanych obrotów i przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów, Spółka organizowała różnego rodzaju akcje promocyjno-reklamowe. Akcje te były kierowane do obecnych i potencjalnych kontrahentów Spółki, dystrybutorów jej produktów (tj. hurtowni, sieci supermarketów, sieci sklepów, supermarketów, sklepów, i innych punktów sprzedaży) oraz obecnych i potencjalnych klientów Spółki (tj. finalnych konsumentów jej produktów).

Spółka organizowała akcje promocyjno-reklamowe, których końcowym efektem było, co do zasady, nieodpłatne przekazanie produktów Spółki (artykułów spożywczych) lub (oraz) towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych (tzw. magazyn marketingowy) na rzecz swoich obecnych oraz potencjalnych kontrahentów (dystrybutorów produktów Spółki), tj. na rzecz sieci hurtowni, hurtowni, sieci supermarketów, sieci sklepów, supermarketów, sklepów, innych punktów sprzedaży.

Spółka organizowała, m.in. następujące akcje promocyjno-reklamowe:

I.1. akcje promocyjne, podczas których kontrahenci - dystrybutorzy Spółki otrzymywali, w zamian za dokonanie zakupów o określonej w regulaminie akcji wartości (ilości), następujące towary: ulotki oraz inne drukowane materiały reklamowe i informacyjne dotyczące Spółki i jej produktów; ?gratis? w postaci produktów Spółki przekazywane następnie finalnym konsumentom produktów Spółki, oraz inne towary nabywane przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych,

I.2. akcje promocyjne, podczas których kontrahenci - dystrybutorzy Spółki otrzymywali gratis, w zamian za zrealizowanie zakupów o określonej w regulaminie akcji wartości (ilości), produkty Spółki (np. 5%-10% wartości (ilości) nabytych produktów),

I.3. akcje trade marketingowe, w trakcie których kontrahenci - dystrybutorzy Spółki otrzymywali od Spółki jej produkty lub towary nabywane przez nią od podmiotów trzecich w celach marketingowych, jako formę nagrody, podziękowania i uznania dla stworzonej ekspozycji produktów Spółki u danego kontrahenta (np. gdy produkty Spółki były eksponowane poprzez ich umieszczenie na czole regału, w specjalnych koszach między regałami, w formie tzw. ?wysp?- przedłużenia regału) lub (oraz) za inne działania kontrahenta wspierające promocję i reklamę produktów Spółki (np. za organizację degustacji produktów Spółki dla finalnych konsumentów),

I.4. akcje trade marketingowe, w trakcie których Spółka przekazywała swoim kontrahentom-dystrybutorom próbki jej produktów; akcje te były organizowane przy okazji wprowadzania na rynek nowego produktu Spółki, składania ofert przez Spółkę obecnym oraz potencjalnym kontrahentom, w trakcie przygotowywania zdjęć produktów Spółki wykorzystywanych następnie w ulotkach i gazetkach kontrahentów Spółki, w trakcie przebudowy lub zmiany wystroju danego sklepu (lub innego punktu sprzedaży) w celu dokonania symulacji jego ekspozycji,

I.5. akcje trade marketingowe, polegające na przekazaniu kontrahentom-dystrybutorom próbek towarów Spółki wykorzystywanych w celu organizacji degustacji produktów Spółki skierowanych do finalnych konsumentów tych produktów,

I.6. akcje polegające na przekazaniu kontrahentom-dystrybutorom próbek towarów Spółki w celu ich ekspozycji i prezentacji uczestnikom targów spożywczych,

I.7. wręczanie kontrahentom prezentów okazjonalnych (prezenty wręczane były w trakcie okazjonalnych spotkań z kontrahentami np. w okresie świątecznym), tj. towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych lub (oraz) paczek prezentowych składających się z produktów Spółki,

I.8. inne akcje marketingowe.

Spółka organizowała również akcje promocyjno-reklamowe na rzecz obecnych oraz potencjalnych ostatecznych klientów, tj. finalnych konsumentów produktów Spółki, których końcowym efektem było, co do zasady, nieodpłatne przekazanie finalnemu konsumentowi produktów Spółki (artykułów spożywczych) lub (oraz) towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych (tzw. magazyn marketingowy). Organizowane były, m.in. następujące akcje promocyjno-reklamowe:

II.1. degustacje produktów Spółki organizowane na terenie należącym do jej kontrahentów (np. w sieciach supermarketów),

II.2. akcje marketingowe polegające na organizacji różnorodnych konkursów internetowych (np. za pośrednictwem profilu Spółki na portalu internetowym) lub innych konkursów (loterii) skierowanych do finalnych konsumentów Spółki; nagrodami w powyższych konkursach i loteriach były towary nabywane przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych (np. akcesoria kuchenne, akcesoria użytku codziennego, czy też stanowiące nagrodę w konkursach, m.in.: rowery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe - przekazywane towary w niektórych przypadkach były oznaczone logo Spółki) oraz (lub) produkty Spółki przekazywane np. w formie paczek prezentowych,

II.3. akcje promocyjne polegające na przekazaniu finalnym konsumentom za pośrednictwem kontrahentów-dystrybutorów gratisów w postaci towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych lub (oraz) produktów Spółki,

II.4. inne akcje marketingowe.

Wśród opisanych powyżej towarów wydawanych nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-marketingowych znajdowały się również towary:


 • stanowiące drukowane materiały reklamowe,
 • towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekraczał 5 zł,
 • towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia oscylował w granicach 5-10 zł,
 • towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia przekraczał 10 zł.


Spółka wskazała również, iż nie prowadziła ewidencji towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka odliczała podatek VAT naliczony przy nabyciu wskazanych powyżej towarów. Wydatki na nabycie tych towarów stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazane powyżej akcje promocyjno-reklamowe Spółki skierowane do jej kontrahentów i finalnych konsumentów, polegające co do zasady na nieodpłatnym przekazaniu towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w celach marketingowych lub (oraz) produktów Spółki, tj. artykułów spożywczych (dalej określane łącznie jako: towary), miały na celu: intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, wprowadzenie do dystrybucji nowych produktów, marek Spółki, nawiązanie nowych relacji biznesowych z dystrybutorami (hurtowniami, sieciami supermarketów, sieciami sklepów, sklepami), dywersyfikację produktów (marek) oferowanych przez Spółkę poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów Spółki, zwiększenie rozpoznawalności Spółki, oferowanych przez nią marek i produktów wśród finalnych konsumentów, analizę potrzeb i oczekiwań finalnych konsumentów, uzyskanie oceny jakości produktów Spółki, określenie potencjalnych grup docelowych klientów i kontrahentów - dystrybutorów dla nowopowstałych lub planowanych produktów, a tym samym efektywną analizę rynku, skuteczną reklamę produktów, marek oferowanych przez Spółkę i samej Spółki, a w konsekwencji zwiększenie obrotów i przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Spółkę.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Spółka była zobowiązana do wykazywania należnego podatku VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów na cele prowadzonych akcji promocyjno-reklamowych...
 2. Czy w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., Spółka miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu (wytworzeniu) towarów następnie przekazywanych nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-reklamowych...


Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., nieodpłatne przekazania towarów na cele akcji promocyjno-reklamowych, jako wydania towarów związane z prowadzonym przez podatnika (Spółkę) przedsiębiorstwem, były wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT i Spółka nie była zobowiązana do wykazywania z tego tytułu należnego podatku VAT (a zatem nie ciążył na niej obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących przedmiotowe nieodpłatne przekazania towarów).


Uzasadniając prezentowane stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż w art. 5 ustawy o VAT zawarto katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem. I tak zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r.), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:


 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny


 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.


Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, wskazanego powyżej przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.


Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:


 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 5/10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, który zmieniał brzmienie na przestrzeni lat 2005-2011).


Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT).


Według Wnioskodawcy, w świetle powyższych przepisów, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają te nieodpłatne dostawy towarów, które spełniają następujące przesłanki:


 • przedmiotem nieodpłatnej dostawy jest towar, tj. rzecz lub jej część, a także wszelkie postacie energii;
 • przedmiotem nieodpłatnej dostawy jest towar należący do przedsiębiorstwa podatnika (inny niż drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości, próbki);
 • towar przekazywany jest nieodpłatnie, a jego przekazanie dokonywane jest na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem;
 • podatnikowi, przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanego towaru, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości lub w części.


Wnioskodawca uważa, iż z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., wynika wprost, iż przepis ten dotyczy takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłączenie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Tym samym, powyższy przepis nie dotyczy nieodpłatnych przekazań towarów, które zostały dokonane na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Natomiast, przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, jest przepisem szczegółowym do przepisu art. 7 ust. 2 tej ustawy i określa rodzaje towarów, których przekazanie, mimo iż dokonywane na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem, drukowane materiały reklamowe, prezenty o małej wartości i próbki, również w przypadku ich przekazania przez podatnika nieodpłatnie na cele inne, niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak, wszelkie inne towary należące do przedsiębiorstwa podatnika, przekazywane nieodpłatnie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, będą opodatkowane podatkiem VAT tak, jak odpłatna dostawa towarów, jeżeli podatnik przy nabyciu (wytworzeniu) tych towarów miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. A contrario, wszelkie nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od tego czy przekazywany towar będzie drukowanym materiałem reklamowym, prezentem o małej wartości, próbką czy też innym towarem; nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu (wytworzeniu) tych przekazywanych towarów.


Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca wskazał wyrok NSA wydany w składzie siedmiu sędziów z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.akt I FPS 6/08), którym stwierdzono, iż ?przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.?

W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka dokonywała nieodpłatnych przekazań towarów należących do prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa na cele bezpośrednio związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem i jej działalnością gospodarczą. Do głównych celów nieodpłatnych przekazań towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowych należała bowiem: budowa wizerunku Spółki, promocja i reklama oferowanych przez nią marek i produktów, zwiększenie ich rozpoznawalności wśród finalnych konsumentów, a także nawiązanie nowych relacji biznesowych z kontrahentami (hurtowniami, sieciami sklepów i innymi dystrybutorami produktów oraz marek Spółki).

Głównym celem wskazanych działań marketingowych, w ramach których dochodziło do nieodpłatnego przekazywania towarów, było zwiększenie poziomu obrotów i przychodów realizowanych przez Spółkę. Tym samym, w ocenie Spółki związek nieodpłatnych przekazań towarów na organizację opisywanych akcji promocyjno-reklamowych z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem (i prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą) nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

A zatem, skoro Spółka dokonywała nieodpłatnych przekazań towarów należących do jej przedsiębiorstwa na cele związane z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem, to tym samym, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., Spółka nie była zobowiązana do wykazywania należnego podatku VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów na cele opisywanych akcji promocyjno-reklamowych, tj. na cele związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Spółka uzasadniając własne stanowisko powołuje się na wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 1201/10) oraz w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 811/09), jak również Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt I FSK 1520/09), z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. akt I FSP 6/08), z dnia 24 września 2008 r. (sygn. akt I FSA 922/08), z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt I FSK 600/07). Spółka wskazała również na interpretacje Ministra Finansów, m.in: z dnia 10 czerwca 2010 r. (sygn.: ITPP2/443-221/07/10-S/AP), z dnia 21 marca 2011 r. (sygn. ITPP1/443-227a/09/11-S/MN), z dnia 21 marca 2011 r. (sygn. ITPP1/443-693/09/11-S/DM), z dnia 30 marca 2011 r. (sygn. ITPP2/443-484/09/11-S/PS), z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. ITPP1/443-292a/09/11-S/KM), z dnia 19 kwietnia 2011 r. (sygn. ITPP2/443-300/10/11-S/AW), z dnia 14 czerwca 2011 r. (sygn. ILPP1 /443-313/09/11 -S/AW), z dnia 7 czerwca 2011 r. (sygn. ILPP1/443-498/10/11-S/MK), z dnia 31 maja 2011 r. (sygn. IPPP1/443-461/11-3/PR).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu (wytworzeniu) towarów przekazywanych nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno?reklamowych (o których mowa w pytaniu 1 niniejszego wniosku).

Uzasadniając prezentowane stanowisko Spółka wskazała, iż prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest podstawowym prawem podatnika podatku VAT, a realizacja tego prawa jest jednocześnie realizacją podstawowej zasady podatku VAT, tj. zasady neutralności tego podatku dla podatników. W ustawie o VAT prawo to zostało uregulowane w art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Z powyższego przepisu wynika zatem, iż dla rozstrzygnięcia czy w danej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wystarczające jest stwierdzenie wystąpienia łącznie dwóch przesłanek:


 1. podmiot dokonujący danych zakupów jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, tj. osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności;
 2. nabywane przez podatnika VAT towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, przy czym nie ma znaczenia fakt czy towary i usługi są wykorzystywane w sposób pośredni czy też bezpośredni. Ważny jest zamiar ich wykorzystania w momencie zakupu, przeznaczenie do realizacji określonych czynności oraz rzeczywisty efekt (wynik) wykorzystania.


Spółka jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, a zatem spełnia pierwszą z powyższych przesłanek.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie importu i dystrybucji produktów spożywczych, a sprzedaż produktów spożywczych realizowana przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem właściwych stawek podatku. A zatem, podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki są czynności opodatkowane podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka, w celu zintensyfikowania rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia udziału w rynku produktów spożywczych oraz zapewnienia sobie wzrostu realizowanych obrotów i przychodów ze sprzedaży, organizowała opisywane akcje promocyjno-reklamowe. Akcje promocyjno-reklamowe Spółki miały na celu intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, wprowadzenie do dystrybucji nowych produktów (marek) Spółki, nawiązanie nowych relacji biznesowych z dystrybutorami (hurtowniami, sieciami sklepów, sklepami), dywersyfikację produktów (marek) oferowanych przez Spółkę poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów Spółki, zwiększenie rozpoznawalności Spółki, oferowanych przez nią marek i produktów wśród finalnych konsumentów, analizę potrzeb i oczekiwań finalnych konsumentów, uzyskanie oceny jakości produktów Spółki, określenie potencjalnych grup docelowych klientów i kontrahentów-dystrybutorów dla nowopowstałych lub planowanych produktów, a tym samym efektywną analizę rynku, skuteczną reklamę produktów i marek oferowanych przez Spółkę, a w konsekwencji zwiększenie obrotów i przychodów ze sprzedaży.

Głównym celem opisywanych akcji promocyjno-reklamowych Spółki była intensyfikacja sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, a tym samym zwiększenie obrotów Spółki stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zatem, akcje promocyjno-reklamowe przyczyniając się do rozwoju Spółki, stanowiły integralną część jej przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym, jako że akcje promocyjno-reklamowe były ściśle związane z realizowaną przez Spółkę sprzedażą opodatkowaną VAT, w pośredni sposób wpływając na wzrost opodatkowanych obrotów Spółki, związek podatku VAT naliczonego na kosztach tych akcji, w tym podatku VAT naliczonego przy nabyciu (wytworzeniu) towarów wykorzystywanych w ramach tych akcji, z realizowaną przez Spółkę sprzedażą opodatkowaną VAT, w ocenie Spółki nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

Spółka jest podatnikiem podatku VAT nabywającym towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tym samym, Spółka ma prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu towarów przekazywanych nieodpłatnie na cele organizowanych akcji promocyjno-reklamowych, stanowiących integralną część jej przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka wskazała, iż w jej ocenie analogiczne stanowisko zostało przedstawione m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 673/09). W wyroku tym sąd wskazał, iż: ?Zdaniem Sądu prawidłowo Skarżąca wywodziła, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów następnie nieodpłatnie przekazywanych. Prawo to zachowywała nie dlatego, jak przyjął Minister Finansów, że towary te służą czynnościom opodatkowanym za jakie wadliwie uznał nieodpłatne ich przekazania, lecz dlatego, że mają one związek z działalnością opodatkowaną Spółki, czyli prowadzoną przez nią sprzedażą. Zauważyć bowiem należało, że z okoliczności podanych we wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż nieodpłatne przekazanie produktów następuje w ramach akcji marketingowych (reklamowych), mających uatrakcyjnić ofertę Spółki, rozpowszechniać o niej oraz o jej towarach (produktach żywnościowych) informacje celem zachęcenia do zakupów oferowanych przez nią produktów. Nieodpłatne przekazywanie towarów jako takie nie jest w nakreślonych przez wnioskodawcę okolicznościach przedmiotem działalności Spółki. Służy natomiast realizacji jej działalności w zakresie prowadzonej przez nią sprzedaży artykułów żywnościowych, w założeniu oddziaływującym i mającym wpływ na wielkość tej właśnie sprzedaży. W konsekwencji znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 86 ust. 1 u. p.t.u. (...)?.

Według Spółki, prawidłowość prezentowanego przez nią stanowiska, potwierdzono również przez inne sądy administracyjne, m.in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 1201/10); NSA z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt I FSK 1520/09); NSA z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. akt I FSP 6/08), jak również w interpretacjach Ministra Finansów (m.in. interpretacji indywidualnej: z dnia 7 czerwca 2011 r. (sygn.: ILPP1/443-498/10/11-S/MK); z dnia 13 grudnia 2010 roku, sygn.: ILPP2/443-1482/10-14/MN; z dnia 17 lutego 2010 r. (sygn. ITPP1/443-1056b/08/BK).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ITPP1/443-1222a/11/MS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Przy czym przedmiotem rozstrzygnięcia przedmiotowej interpretacji była kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie (bądź odpłatnie) przekazane w ramach akcji promocyjno-reklamowych oraz kwestia opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów ramach przedmiotowych akcji promocyjno-reklamowych (opisanych w punktach I.1, I.2, I.4-I.8 oraz II. 1-4). Natomiast kwestia dotycząca opodatkowania przekazania towarów na akcje trade marketingowe, opisane w punkcie I.3 ? była przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.


W dniu 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.), Spółka złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniosła o zmianę interpretacji i uznanie Jej stanowiska za prawidłowe.


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 24 stycznia 2012 r. znak ITPP1/443W-93/11/BK na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

Nie zgadzając się z ww. rozstrzygnięciem w dniu 27 lutego 2012 r. (data nadania) za pośrednictwem tutejszego organu Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wydaną indywidualną interpretację, w której wnosi o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.


W złożonej skardze Skarżąca zarzuca organowi naruszenie:


 • art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., poprzez dokonanie błędnej i nieuprawnionej wykładni tych przepisów, w wyniku której uznano, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlegały wyłącznie takie nieodpłatne przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, których przedmiotem były drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i/lub próbki;
 • art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez nieuwzględnienie w wydanej interpretacji jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz stanowiska Ministerstwa Finansów, w zbliżonych do przedstawionego stanach faktycznych, wskazanych przez Skarżącą we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, naruszając tym samym zasadę prowadzenia postępowań (w tym postępowań w sprawie wydania interpretacji indywidualnej) w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.


W uzasadnieniu skargi, Skarżąca przedstawiła dotychczasowy przebieg postępowania, a następnie formułując zarzuty skargi, przytaczając fragmenty stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy zawartego w zaskarżonej interpretacji indywidualnej oraz treść przepisów art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r.) wskazała, iż nieodpłatne przekazania towarów (niezależnie od ich rodzaju) na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, również wówczas gdy podatnik miał prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu (wytworzeniu) tych towarów, nie podlegają opodatkowaniu VAT. Skarżąca uważa, że zgodnie z wykładnią językową, łączna interpretacja przepisów art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy, może prowadzić wyłącznie do następujących wniosków, iż:


 1. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają nieodpłatne przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 2. wyjątkiem od powyższej zasady są nieodpłatne przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek - takie przekazania nie podlegają opodatkowaniu VAT niezależnie od tego czy zostały dokonane na cele związane czy też niezwiązane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
 3. opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlegają nieodpłatne przekazania towarów (niezależnie od ich rodzaju) na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.


Ponadto Skarżąca uważa, iż w skarżonej interpretacji, organ podatkowy dokonał jedynie ?systemowej wewnętrznej? wykładni przepisów, natomiast odstąpił od literalnej (językowej) wykładni przepisów art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT uznając, iż ten rodzaj wykładni budzi pewne wątpliwości. Skarżąca uważa, iż przepisy art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy, są na tyle jasne, klarowne i precyzyjne, iż nie należy dokonywać ich interpretacji według wykładni innej niż wykładnia literalna (językowa, gramatyczna). Dokonując bowiem interpretacji w oparciu o stosowanie wykładni ?systemowej wewnętrznej?, prowadzącej do rozszerzenia obowiązku podatkowego na czynności, które w świetle treści interpretowanych przepisów ustawy, nie są objęte takim obowiązkiem, organ podatkowy doszedł do błędnych wniosków, iż opodatkowaniu VAT nie podlega (jako przekazanie towarów związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem), wyłącznie nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i/lub próbek). Natomiast, wszelkie inne nieodpłatne przekazania towarów są opodatkowane podatkiem VAT (o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów w całości lub w części).

Na tym tle Skarżąca wskazała, iż zasada stosowania prymatu ścisłej, językowej wykładni przepisów podatkowych wynika z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Wykładnia językowa bazująca na literalnym, gramatycznym brzmieniu ustawy jest nie tylko punktem wyjścia dla wszystkich rodzajów wykładni lecz także zakreśla granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym (ustawie). Przedmiotu opodatkowania, tj. czynności rodzących powstanie obowiązku podatkowego, nie można domniemywać i określać w oparciu o stosowanie wykładni ?systemowej wewnętrznej?, prowadzącej do rozszerzenia obowiązku podatkowego na czynności, które w świetle treści interpretowanych przepisów ustawy, nie są objęte takim obowiązkiem.

A z literalnego brzmienia przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., wynika, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przepis ten pomija tym samym wszystkie nieodpłatne przekazania towarów na cele pozostające w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska, Skarżąca wskazała wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 września 2010 r., sygn. III SA/Wa 1552/10.

Skarżąca podkreśliła, iż w wydanej interpretacji organ nie kwestionował związku organizowanych przez nią akcji promocyjno-reklamowych z prowadzonym przedsiębiorstwem, błędnie jednak uznał, iż mimo tego związku nieodpłatne przekazania towarów dokonywane przez Skarżącą są opodatkowane podatkiem VAT, gdyż wyłączeniu z tego podatku podlegają tylko takie nieodpłatne przekazania towarów, których przedmiotem są drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki.

Skarżąca uważa również, iż niesłusznie organ przyjął, że przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości, próbek, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, jest w każdym przypadku związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Podatnik może przecież przekazać wskazane towary innemu podatnikowi do wykorzystania w prowadzonej przez tego drugiego podatnika działalności. Przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ust. 2, czyli na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z zakresu opodatkowania VAT. Przepis ten jest zatem przepisem szczególnym (zawierającym wyjątki) w stosunku do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, a nie jak twierdzi organ, wskazującym te towary, których nieodpłatne przekazanie na cele związane z przedsiębiorstwem podatnika jest poza opodatkowaniem podatkiem VAT.

Skarżąca wskazuje, iż prezentowane przez Nią stanowisko, zostało wielokrotnie potwierdzone przez orzecznictwo sądów administracyjnych oraz przez organy podatkowe, m.in. w powołanych we wniosku orzeczeniach i interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych.

W ocenie Skarżącej, poprzez nieuwzględnienie ani jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym stanowiska wyrażonego w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. akt I FPS 6/08), ani stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, wyrażonego m.in. w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, tutejszy organ naruszył jedną z podstawowych zasad działania organów podatkowych określoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi otrzymanej w dniu 1 marca 2012 r., uwzględniając obecnie utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: