Stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy w związku ze sprzedażą oleju opałowego obywatelom innych (...)

Stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy w związku ze sprzedażą oleju opałowego obywatelom innych krajów członkowskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania preferencyjnej stawki akcyzy w związku ze sprzedażą oleju opałowego obywatelom innych krajów członkowskich - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie stosowania preferencyjnej stawki akcyzy w związku ze sprzedażą oleju opałowego obywatelom innych krajów członkowskich.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą olejów opałowych na cele grzewcze z zastosowaniem preferencyjnej stawki akcyzy. Takiej sprzedaży dokonuje także obywatelom innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie posiadają nadanego numeru NIP lub PESEL. Wskazane osoby legitymują się wyłącznie paszportem. Nabywcy - obywatele innych krajów członkowskich Unii Europejskiej - posiadają domy w Polsce, gdzie przebywają czasowo. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego i danych jakie w tym przypadku należy wskazać w składanym oświadczeniu.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca może sprzedawać oleje opałowe przeznaczone na cele grzewcze z zastosowaniem preferencyjnej stawki akcyzy obywatelom innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie posiadają nadanego numeru NIP lub PESEL...


Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Zainteresowanego, w przypadku sprzedaży olejów opałowych przeznaczonych na cele grzewcze z zastosowaniem preferencyjnej stawki akcyzy obywatelom innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, który nie posiadają nadanego numeru NIP lub PESEL, w składanym oświadczeniu należy wskazać numer paszportu, adres zameldowania w kraju UE oraz miejsce zainstalowania pieca - w tym przypadku należy wskazać adres w Polsce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą,, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.


W myśl art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, powinno zawierać:


 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.


Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest obowiązana do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.


Z kolei, w myśl art. 89 ust 10 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:


 1. osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 2. dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 3. adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
 4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.


W przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 (art. 89 ust 16 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany sprzedaje oleje opałowe przeznaczone na cele grzewcze osobom fizycznym z zastosowaniem preferencyjnej stawki akcyzy. Przedmiotowy olej sprzedaje także obywatelom innych państw członkowskich, przebywającym czasowo w Polsce, którym nie nadano numeru NIP lub PESEL. Osoby te legitymują się wyłącznie paszportem. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii sporządzania w związku z taką sprzedażą oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego i danych jakie w tym przypadku należy wskazać w składanym oświadczeniu.

Przepisy dotyczące składania wskazanych wyżej oświadczeń wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania obniżonych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Brzmienie przepisu określającego treść oświadczenia wskazuje, iż uprawniony organ zamierzający dokonać kontroli obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy, między innymi, powinien znać faktyczne miejsce, gdzie znajduje się opisane w oświadczeniu urządzenie grzewcze. Dane zawarte w oświadczeniu pozwalają organom podatkowym na stwierdzenie, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele.

Wskazać zatem należy, iż nie każdy nabywca wyrobów z przeznaczeniem na cele opałowe jest w stanie podać w oświadczeniu numer PESEL, czy numer NIP jak ma to miejsce np. w przypadku obcokrajowca. W tym przypadku kompletnie wypełnione oświadczenie uprawniające sprzedawcę oleju opałowego do zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, nie może z oczywistych względów zawierać numeru NIP lub PESEL lecz należałoby umieścić informację, że kupujący takiego numeru nie posiada. Z kolei w zakresie adresu przedmiotowe oświadczenie winno zawierać informację o faktycznym adresie zameldowania obcokrajowca i określenie - brak adresu na terytorium Polski. Jak trafnie Wnioskodawca wskazuje, w przypadku zużycia oleju opałowego w kraju konieczne jest wskazanie adresu, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze.


Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.8.2019

  Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom (albo budynek) lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym od 1 września (...)

 • 24.8.2019

  Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia (...)

 • 7.12.2018

  Nowe stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019

  5 grudnia 2018 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019.

 • 5.7.2017

  Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

  Ministerstwo Finansów ostrzegło przed przewozem tzw. olejów smarowych (o różnej nazwie handlowej) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych (...)

 • 25.10.2017

  Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych?

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma służyć m.in. dostosowaniu polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości (...)