Kiedy można odliczyć podatek z faktury VAT dot. sprzedaży nieruchomości (hala produkcyjna) wystawionej (...)

Kiedy można odliczyć podatek z faktury VAT dot. sprzedaży nieruchomości (hala produkcyjna) wystawionej 05.08.2003 r., tj. w dniu podpisania aktu notarialnego?

W związku z tym, że pełne przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w sierpniu 2003 r. oraz również w tym miesiącu nastąpiło podpisanie aktu notarialnego (czyli faktyczne nabycie towaru w rozumieniu art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT), podatek naliczony wynikający z faktury z dnia 05.08.2003 r. podlega odliczeniu zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 11 ze zm.) nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny.

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm. ) - jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Niezachowanie formy aktu notarialnego przewidzianej w art. 158 KC, przy zawarciu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, powoduje zatem bezwzględną nieważność umowy. Zatem umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bez zachowania formy szczególnej - aktu notarialnego - jako nieważna z mocy prawa nie rodzi skutków prawnych - nie prowadzi do nabycia nieruchomości ( por. wyrok NSA z dnia 25.09.1998r. sygn. akt nr SA/Lu 826/97).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 2.1.2014

  VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)