Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (w momencie ich poniesienia ) na nabycie pierwszego (...)

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (w momencie ich poniesienia ) na nabycie pierwszego wyposażenia do nowych placówek handlowych, (nakłady w obcych środkach trwałych o wartości jednostkowej niższej niż 3.500,00 zł).

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) informuję, że podzielam stanowisko Spółki dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie pierwszego wyposażenia do nowych placówek handlowych oraz wydatków ponoszonych w trakcie organizacji nowych placówek handlowych związanych z przyszłymi przychodami.

Spółka organizując nowe placówki w obcych obiektach ponosi liczne wydatki związane z adaptacją lokalu do potrzeb branży AGD i RTV. Większość wydatków Spółka traktuje jako inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegających okresowej amortyzacji. Oprócz tych wydatków ponoszone są drobne wydatki związane z zakupem podstawowego wyposażenia sklepu, będące środkami trwałymi o wartości jednostkowej niższej niż 3.500,00 zł. Są to np. szczotki, mopy, podesty pod ekspozycje, apteczki, pojedyncze meble, gaśnice, itp. Łączne wydatki na tego typu sprzęt stanowią wydatek kilkudziesięciu złotych. Mimo, iż wyposażenie to nie zwiększa wartości wynajmowanego budynku, Spółka ma obawy czy zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (oddania do użytkowania) nie jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Ponadto w trakcie organizacji nowych placówek handlowych ponoszone są wydatki na zakup usług obcych, wydatki związane z delegacjami pracowników, szkolenia, noclegi, usługi transportowe, reklama, itp. Spółka ma wątpliwości czy takie wydatki winny być rozliczane w czasie, czy też można je zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Jednocześnie strona nadmienia, że okres organizacji nowej placówki w obcym obiekcie trwa około dwa miesiące.

Stosownie do art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jeżeli wartość początkowa składników majątku nie przekracza kwoty 3.500 zł, wówczas podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W takiej sytuacji wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. A zatem, jeżeli Spółka dokonuje zakupu przedmiotów związanych z adaptacją lokali i ich wyposażeniem, jeżeli ich wartość jednostkowa początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł, to wydatki te mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Natomiast art. 15 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzający rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Wydatki, o jakich mowa w piśmie Spółki, tj zakup usług obcych, szkolenia pracowników, delegacje, reklama, tip. służą prowadzeniu działalności gospodarczej w roku podatkowym i w latach następnych, a więc dotyczą roku podatkowego i nieokreślonego okresu następującego po tym roku. Z uwagi na to, że w stosunku do tego rodzaju wydatków ustawodawca nie określił okresu (ilości lat podatkowych) w jakim wydatki te mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji nie ma możliwości prawidłowego określenia części w jakich wydatki te dotyczą danego roku podatkowego, wydatki takie podlegają potrąceniu w całości w roku ich poniesienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: