Czy do kosztów uzyskania przychodu spółki można zaliczyć faktury VAT za zakupione materiały i wykonane (...)

Czy do kosztów uzyskania przychodu spółki można zaliczyć faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi przez firmy specjalistyczne do odtwarzania murów, dachów, technologii itp. zniszczonych wskutek pożaru cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii:
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi przez firmy specjalistyczne do odtwarzania murów, dachów, technologii itp. zniszczonych wskutek pożaru cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
i uznaje przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.07.2006 r. zwrócił się Pan do tut. organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan prawny:

Dnia 09.01.2006 r. spłonął budynek pieca do wsadu cegły z pomieszczeniami socjalnymi. Faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi przez firmy specjalistyczne do odtwarzania murów, dachów, technologii itp. zniszczonych wskutek pożaru cegielni, w której prowadzona jest przez Pana spółkę działalność gospodarcza wpisał Pan bezpośrednio w koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem czy Faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi może zaliczyć bezpośrednio w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, formując własne stanowisko w sprawie, iż może wpisać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 14 a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Artykuł 23 ust. 1 lit. c stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 22g ust. 17 cyt. ustawy o podatku dochodowym (...) środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Natomiast jeżeli zakres wykonanych prac nie posiada cech przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji a jedynie ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego (remont), to wydatki takie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Ze spisanego z Panem w dniu 04.10.2006 r. protokołu wyjaśniającego wynika, iż w celu odtworzenia zniszczonego pożarem pieca do wsadu cegły spółka zakupiła usługi wykonania robót remontowo-budowlanych przy odtworzeniu stanu pieca do wypału cegły typu Hoffman przed pożarem, naprawy komina, wymiany spalonej instalacji elektrycznej w piecu cegielni, szklenia okien oraz materiały takie jak cement, wapno, piasek do murowania, blachę na dach, konstrukcje stalowe, papę, lepik, farby. Jak Pan określił zakres przeprowadzonych prac na które spółka posiada faktury VAT miał na celu jedynie przywrócenie stanu pierwotnego pieca i innych części cegielni zniszczonych wskutek pożaru i nie spowodował ulepszenia środka trwałego spółki.

Wobec powyższego wartość ww. wydatków związanych z remontem cegielni można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY