Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 7.10.2003 r.) znak: (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje:

Art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi o możliwości i warunkach uznania za koszt uzyskania przychodu odpisów aktualizujących wartość należności, których nieściągalność w odpowiedni sposób została uprawdopodobniona. Wynika z niego, że koszt uzyskania przychodu stanowią odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy zarachowane zostały jako przychód należny a których nieściągalność została uprawdopodobniona w sytuacji między innymi jeżeli na wniosek dłużnika wszczęte zostało postępowanie układowe w rozumieniu przepisów o postępowaniu układowym. Obowiązujące w tym zakresie do dnia 30 września 2003 r. przepisy rozporządzenia Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. z 1934 r. Nr 93, poz. 836 ze zm.) nie posługują się pojęciem ?wszczęcie postępowania układowego? lecz ?otwarcie postępowania układowego?. Oznacza to, iż użyty przez ustawodawcę w przepisach ustawy o podatku dochodowym zwrot dotyczący wszczęcia postępowania układowego tożsamy jest z otwarciem postępowania układowego, o którym mowa w przepisach Prawa o postępowaniu układowym. Ponieważ z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktycznego wynika, że otwarcie postępowania układowego określone zostało postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 12 sierpnia 2002 r. data ta stanowić będzie datę wszczęcia postępowania układowego.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż dokonane w 2002 r. odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości, pomimo braku podatkowych rozwiązań dostosowawczych, regulujących kwestię odpisów aktualizujących wartość należności w 2002 r. - mogą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu, jeżeli należność ta zarachowana była jako przychód należny a jej nieściągalność została uprawdopodobniona z uwzględnieniem podatkowych okoliczności tego uprawdopodobnienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: