Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności jest źródłem przychodu (...)

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności jest źródłem przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 05.09.2003 r. Nr PB 2/415/76/03/EB będącą odpowiedzią na zapytanie Pana z dnia 19.08.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 20.08.2003 r.).
Zapytanie dotyczy sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w drodze darowizny, częściowo w drodze zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przychody te podlegają opodatkowaniu, gdy sprzedaż nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości:
1) nie występuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy),
2) następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy),
3) przedmiot sprzedaży nie jest nabyty w drodze spadku lub darowizny (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy).

Jak wynika z zapytania nabył Pan udział w nieruchomości (w #189; części) położonej w Krakowie w roku 1994 w drodze darowizny. W 1999 r. nastąpiło zniesienie współwłasności ułamkowej i stał się Pan jedynym właścicielem nieruchomości.
Powstaje pytanie, czy w wyniku umowy zniesienia współwłasności doszło do nabycia przez Pana własności w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.
Użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy pojęcie nabycie nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy podatkowej na własne jej potrzeby, ustawa nie określa szczególnych sposobów nabycia, czy wyjątków od jej potocznego rozumienia. Dlatego też należy przyjąć, że chodzi tu o każde nabycie rzeczy w sensie potocznym, językowym. Skoro w wyniku umowy znoszącej współwłasność otrzymał Pan nieruchomość na wyłączną własność, doszło do nabycia, z jakim mamy do czynienia przy typowej umowie kupna-sprzedaży, zamiany itp.

Z tych względów przy późniejszej sprzedaży nieruchomości, moment nabycia, określony art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy odnieść do chwili umownego zniesienia współwłasności, czyli 1999 r.
Wobec powyższego przychód ze sprzedaży nieruchomości w #189; części nabytej w drodze darowizny będzie zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy, natomiast w #189; części będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat od nabycia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: