Czy istnieje możliwosć opodatkowania świadczonych usług w zakresie naprawy i konserwacji elektronicznych (...)

Czy istnieje możliwosć opodatkowania świadczonych usług w zakresie naprawy i konserwacji elektronicznych automatów do gry w formie karty podatkowej?

Podatniczka zamierza podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji elektronicznych automatów do gry (flipery, piłkarzyki, cymbergaje, rzutki itp.). Podatniczka pyta czy świadczenie tego rodzaju usług obejmuje usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych, o których mowa w części I tabeli (pozycja 21) stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, a tym samym czy możliwe jest opodatkowanie przychodu, uzyskanego ze świadczenia przedmiotowych usług, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Zdaniem wnoszącej zapytanie zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo -usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy Wyżej wymieniony załącznik nr 4 w poz.21 precyzuje, że przez naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych należy rozumieć m.in. naprawę zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, naprawę urządzeń stosowanych w elektronice itp.A zatem istnieje możliwość opodatkowania usług świadczonych przez podatniczkę w formie karty podatkowej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 144 poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność m.in. usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej 'tabelą', w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w ustawy, zakres działalności - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych wymienione są pod lp.21.Zaś załącznik nr 4 (poz. 21)objaśnia zakres działalności jak i jej przedmiot, który obejmuje: -naprawę zespołów - i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej itp.

Powyższe usługi mogą zatem być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej.

Jednocześnie informuje się, iż w razie wystąpienia trudności w ustaleniu właściwego grupowania wykonywanych czynności, wyrobów czy też usług wg PKWiU zainteresowany podmiot może wystąpić pisemnie do właściwego organu o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej. Organem właściwym w tej sprawie jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który Komunikatem z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005r. Nr 1 poz. 11) zobowiązał Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (93-176 Łódź ul. Suwalska 29), do wydawania opinii interpretacyjnych.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.2.2015

  Karta podatkowa 2015

  Jak zmieniają się stawki karty podatkowej i ile wyniosą w 2015 roku? Jak wybrać tą metodę opodatkowania zamiast ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej?

 • 19.4.2016

  Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

  Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „jdg”) często zastanawiamy się jaką formę opodatkowania wybrać? Aby podjąć właściwą decyzję trzeba zacząć od tego (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 7.10.2019

  Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ przez Internet

  Na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) ZUS udostępnilił wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji.

 • 8.12.2017

  Karta podatkowa w 2018 roku

  W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 listopada 2017 r. podano wysokość stawek karty podatkowej obowiązujących w 2018 r. Będą one wyższe niż w roku biężącym.