Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków (...)

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z tyt. podziału majątku likwidowanej spółdzielni.

Dnia 02.09.2003 r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęło zapytanie Jednostkidatowane na 21.08.2003 r. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wniesiono o potwierdzenie przedstawionego w ww. piśmie stanowiska, że kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku likwidowanej spółdzielni a przeznaczone do wypłaty członkom RSP podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem 19 % stawki podatkowej jako przychody określone w art. 17 pkt 6 ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem ? tu: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Tutejszy organ zauważa, że podana przez Spółdzielnię podstawa prawna jest niekompletna i nie została uzupełniona mimo dwukrotnie skierowanego do Jednostki wezwania. W złożonym piśmie Spółdzielnia wskazuje, iż podstawą wypłaty przychodów, o których mowa we wniosku pozostają art. 26 § 2 i art. 125 § 5a i 5b Prawa Spółdzielczego oraz Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków nr ... z dnia ... (kserokopię uchwały załączono do podania) wyznaczająca na beneficjentów świadczeń aktualnych członków RSP ? mimo wezwania do przedłożenia oryginału lub uwierzytelnionej kopii uchwały braku nie usunięto. W piśmie Jednostki przesłanym w odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku Likwidator RSP wskazała ponadto, iż przychody o których mowa w zapytaniu postawione zostaną do dyspozycji członków, którym do chwili postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów, a którzy w momencie ich uzyskania nie byli związani ze spółdzielnią stosunkiem pracy. W złożonym zapytaniu nie wskazano, w którym roku przedmiotowe świadczenia postawione zostaną do dyspozycji członków.

W odpowiedzi na powyższe pismo Jednostki Urząd Skarbowy w Prudniku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej.
Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (...). Z treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika, iż przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania jest tytuł prawny w postaci udziałów (akcji) stanowiących kapitał osób prawnych, w tym również przychody z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni) uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. aktu prawnego dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.
Cytowana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30 ust. 1 pkt 1a stanowi, że przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym opłacanym w formie ryczałtu wg 15% stawki podatkowej. Zryczałtowany podatek, o którym mowa wyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3) a jego poboru, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, winna dokonać Jednostka ? art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy. W tej sytuacji, wolą ustawodawcy określoną w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji ciąży również obowiązek płatnika w zakresie przekazania pobranego od ww. przychodu podatku dochodowego w terminie do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku, zgodnie z zapisem art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, płatnicy zobowiązani są również do przesłania urzędom skarbowym zbiorczej deklaracji wg ustalonego wzoru (tu druk PIT-8A).
W związku z wymienionymi we wstępie niniejszego pisma brakami występującymi w zapytaniu Jednostki tut. organ nie może odnieść się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazanych przez Spółdzielnię jako art. 17 pkt 6 ww. aktu prawnego. Podkreślić również należy, iż niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. urząd dokonał jedynie w oparciu o złożone przez Jednostkę wyjaśnienia z uwagi na nie przedłożenie oryginału uchwały o której mowa na wstępie.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: