Jaka będzie wysokości kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy pracownik w ciągu miesiąca uzyska (...)

Jaka będzie wysokości kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy pracownik w ciągu miesiąca uzyska przychód w wysokości niższej od kosztów jego uzyskania ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14 § 4 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie z dnia 12.08.2003 r. (data wpływu 29.08.03) znak ZP/107/2003 r. w sprawie wysokości kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy pracownik w ciągu miesiąca uzyska przychód w wysokości niższej od kosztów jego uzyskania.

Z pisma wynika, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę uzyskał w miesiącu przychód w wysokości niższej od przysługujących mu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Płatnik koszty pobrał pracownikowi do wysokości przychodu i w takiej wysokości wykazał w informacji PIT-11. Zdaniem płatnika w tym przypadku koszty uzyskania przychodów w PIT-11 wykazuje się w kwocie kosztów faktycznie uwzględnionych przy poborze zaliczek na podatek, natomiast pracownik w zeznaniu rocznym ma prawo do odliczenia należnych mu kosztów.

W dniu 29.08.2003 r. Grupa ?O.? SA w K. zwróciła się jako płatnik do urzędu skarbowego z zapytaniem czy w podanym przypadku w informacji PIT-11 wykazała koszty uzyskania przychodów w prawidłowej wysokości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny określony przez płatnika w zapytaniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie wyjaśnia:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przysługujące w skali miesiąca określone zostały w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w 2003 r. wynoszą 99,96 zł. miesięcznie, przy czym art. 22 ust. 2a tejże ustawy przewiduje możliwość podwyższenia tych kosztów o 25%, tj. do kwoty 124,95 zł., jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Jeżeli osiągnięty w danym miesiącu przychód był niższy od należnych kosztów, to płatnik do ustalenia zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc przyjmuje koszty w wysokości uzyskanego przychodu ze stosunku pracy.

Płatnicy sporządzając informację PIT-11 wykazują koszty uzyskania przychodów faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek dochodowy zaznaczając na druku informacji PIT-11 wysokość kosztów przysługujących podatnikowi określonych w odpowiedniej pozycji tej informacji.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: