Czy kwota umorzonego przez Bank kredytu stanowi przychód do opodatkowania ?

Czy kwota umorzonego przez Bank kredytu stanowi przychód do opodatkowania ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków ? Nowa Huta działając na zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Dnia 06.10.2003 r. złożył Pan w Ministerstwie Finansów pismo, w którym wyraził Pan swoje wątpliwości dotyczące kwestii opodatkowania dochodów z tytułu umorzonego kredytu bankowego. Tutejszy organ podatkowy jako podmiot właściwy miejscowo, niniejszym informuje:

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym zarówno w roku 2000 jak i obecnie stanowi m.in., że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Bank umarzając Panu w 2000 r. zadłużenie z tytułu niespłaconego kredytu, tym samym postawił do Pana dyspozycji kwotę umorzonego kapitału. Zatem kwota ta, po odjęciu kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt stanowi dochód w rozumieniu wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarty w art. 21 ustawy zamknięty katalog zwolnień przedmiotowych nie obejmuje dochodu z tytułu postawionych do dyspozycji podatnika środków pieniężnych, zatem taki dochód podlega opodatkowaniu wg. zasad ogólnych.

Tut. organ podatkowy zwraca ponadto uwagę, że wyżej cytowana ustawa o podatku dochodowym nie ogranicza postawionych do dyspozycji podatnika środków finansowych do środków pochodzących z pewnych szczególnych rodzajów źródeł, tym samym wykluczając możliwość zaliczenia do przychodu kwot pieniężnych uzyskanych ze źródeł niewymienionych wprost w ustawie.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: