Czy w momencie sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie (...)

Czy w momencie sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie umowy kupna - sprzedaży oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt6, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje, że przedstawione przez panią we wniosku stanowiska są nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 25.08.2006 r. zwróciła się pani do tutejszego Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie dotyczącym zaliczenia w momencie sprzedaży do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Z treści złożonego wniosku wynika, że w dniu 28.08.2001 r. dokonała pani zakupu od pani Marii W. 501 sztuk akcji B. za kwotę 500,00 zł na podstawie umowy kupna - sprzedaży o wartości rynkowej 32.565,00 zł na dzień zawarcia umowy. Nabyte akcje sprzedała pani w 2001 r., uzyskując przychód w kwocie 32.965,80 zł. Od uzyskanego przychodu zapłaciła zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 6.152,40 zł i złożyła deklarację PIT-13, a także wykazała w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-36. Wniosła pani zapytanie, czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość rynkową akcji nabytych w roku 2001 na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Według wnioskodawczyni wartość rynkową nabytych akcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Naczelnik tutejszego Urzędu nie podziela pani stanowiska w przedstawionej sprawie:

Z przychodami z kapitałów pieniężnych mamy do czynienia w enumeratywnie wyliczonych w art. 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacjach. Są nimi, z uwagi na źródło ich pochodzenia, przychody z odpłatnego zbycia udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym na rok 2001, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody także z odpłatnego zbycia tytułu własności akcji. Przez termin 'odpłatne zbycie tytułu własności' należy rozumieć wszelkie sytuacje, w których następuje zmiana właściciela, a więc np. sprzedaż czy zamiana (komentarz do art. 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), A. Gomułowicz, J. Małecki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003, wyd. II). Z art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym wynika, że przychód ten wyznacza cena określona w umowie.

W przedstawionej sytuacji nabyła pani akcje B. S.A. w dniu 28.08.2001 r. o wartości rynkowej w kwocie 32.565,00 zł od pani Marii W. na podstawie umowy kupna sprzedaży, które zostały sprzedane na giełdzie w dniu 12.10.2001 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy. Zasady ustalania dochodów z odpłatnego zbycia akcji określa art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wydatki na objęcie lub nabycie akcji są kosztem uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji. W przedstawionym stanie faktycznym poniosła pani wydatki na nabycie akcji w kwocie ceny sprzedaży wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, a więc kwoty 500,00 zł.

Stosownie zaś do art. 44 ust.8 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym na rok 2001, podatnik osiągający dochody z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych był zobowiązany wpłacać zaliczki miesięczne - w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskał dochód, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał dochód, rozliczenia za grudzień należało dokonać w terminie złożenia zeznania podatkowego, bez składania deklaracji. Uzyskany z tego tytułu dochód podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a podatnik był zobowiązany do wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy, w przedstawionym stanie faktycznym przychód osiągnięty przez panią z tytułu sprzedaży w roku 2001 akcji nabytych w drodze umowy kupna - sprzedaży po pomniejszeniu o koszty zbycia (cenę zakupu akcji wynikającą z zawartej umowy kupna - sprzedaży, prowizję biura maklerskiego, itp.) podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych i w związku z tym zasadnie odprowadziła pani podatek z tego tytułu.

Ponadto Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego nie podziela pani stanowiska w kwestii dotyczącej opodatkowania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym nabycie akcji w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przychód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku lub darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 44 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy zobowiązana była pani odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, a dochód ze sprzedaży akcji wykazać w zeznaniu podatkowym za rok 2000 łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym. W związku z tym zasadnie odprowadziła pani podatek z tego tytułu za rok 2000.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: