Do jakiego źródła przychodów zaliczamy rentę wyrównawczą ?

Do jakiego źródła przychodów zaliczamy rentę wyrównawczą ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krakowie Nowej Hucie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 09.10.2003 r. (data wpływu do urzędu) wyjaśnia:

Stosownie do uregulowań Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.) cyt. ?Art. 12.

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców ? jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2 - 2b.

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy, uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

... Art. 20. 1 Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów za rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 ? 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.?

W świetle przytoczonych przepisów brak podstaw do zakwalifikowania renty wyrównawczej, wypłacanej przez pracodawcę byłemu pracownikowi, jako przychód z art. 12 updof.

Renta wyrównawcza z tytułu wypadku przy pracy wypłacana przez byłego pracodawcę na podstawie zawartej ugody stanowi dopłatę do świadczenia rentowego wypłacanego przez ZUS, zatem stanowi dochód z innych źródeł określony w art. 20 updof jako ?dopłata?.

Tutejszy organ podziela pogląd płatnika wyrażony w piśmie.Od przychodów z innych źródeł płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Kwotę wypłaconych, w danym roku podatkowym, rent wyrównawczych płatnik wykazuje w informacji PIT ? 8C, a podatnik dolicza ją do pozostałych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej w rocznym zeznaniu podatkowym.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: