Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)

Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych za 2003 r. z tytułu : odsetek od pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom oraz odsetek bankowych od środków ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym, na który spływają spłaty od tych pożyczek w związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji, z której udzielone zostały przedmiotowe pożyczki oraz przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia przez Jednostkę funduszu pożyczkowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z o. o. ?A.?, które wpłynęło do Naczelnika tutejszego Urzędu w dniu 10 października 2003 r., informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 86 pkt 9 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szkół (PKOB 1263) jest opodatkowana w podatku od towarów i usług obniżoną stawką VAT 7%. Natomiast boisko sportowe nie zostało wymienione w poz. 86 załącznika nr 5 do w/w ustawy o VAT, określającego 7% stawkę VAT dla budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków szkół.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy budowa boiska sportowego stanowi część inwestycji - związana jest z budową obiektu szkoły należałoby opodatkować ją 7% stawką VAT - jako wchodzącą w skład całego zadania inwestycyjnego, (ale tylko wówczas, gdyby budowa boiska uwzględniona została w projekcie jako obiekt pomocniczy, związany ze szkołą).

W sytuacji, gdy brak jest takiego powiązania, nie ma podstaw do zastosowania obniżonej stawki VAT w stosunku do robót związanych z budową boiska sportowego. W związku z powyższym usługi te opodatkowane będą podstawową 22% stawką VAT.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: