Czy wartość odpisów aktualizujących wartość należności utworzonych zgodnie z przepisami ustawy (...)

Czy wartość odpisów aktualizujących wartość należności utworzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ewidencjonowanych pozabilansowo, które to należności zostały uprzednio zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o p.d.o.p. zaliczone do przychodów należnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. informuje, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.).

Usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę w pasie drogowym w celu ustawienia tablic reklamowych są usługami, które mieściły się w zakresie podkategorii 74.40.11 KWiU(w/g Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r., w podbranży 89301) podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. Powyższa interpretacja zachowuje aktualność nawet po zmianie załączników do ustawy o VAT zgodnie z art. 5 i 6 zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213 poz. 1803). W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi, o których mowa ujęte sĄ pod symbolem 74.40.11-00.00 ?Usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę?. Reasumując wynajem, dzierżawa lub sprzedaż miejsca w pasie drogowym w celu ustawienia tablic reklamowych opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 22%.

Dzierżawa pasa drogowego na cele handlowe i usługowe sklasyfikowana do PKWiU 70.20.12-00.090 jako ?usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej nie wymienione? usługi te opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług wynikającą z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT tj. 22%, ponieważ nie są wymienione w załącznikach do tej ustawy, ani też w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowych wydanych przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych upoważnionego do obniżenia stawek podatkowych.

Usługi polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z wykonaniem prac remontowych i rozkopowych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 63.21.22-00.90 jako ?usługi użytkowania autostrad pozostałe? w/g Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi w rozumieniu ustawy o VAT art.4 pkt 2 są usługi wymienione w klasyfikacjach wydawanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej i podlegać będą opodatkowaniu według stawki 22%.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: