Czy prowadząc działalność pod jednym adresem ale w dwóch różnych lokalach można ewidencjonować (...)

Czy prowadząc działalność pod jednym adresem ale w dwóch różnych lokalach można ewidencjonować obrót przy użyciu jednej kasy?

W dniu 18.08.2003 r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek z prośbą o wyjaśnienie czy prowadząc działalność pod jednym adresem ale w dwóch różnych lokalach może Pan ewidencjonować obrót przy użyciu jednej kasy.Z pisma uzupełniającego złożonego w dniu 15.09.2003 r. wynika, iż w budynku mieszkalnym posiada Pan warsztat jubilerski oraz prowadzi kiosk spożywczy, w którym jest zainstalowana kasa fiskalna.

Ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych podlega całość obrotu podatnika, o którym mowa w art. 29 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).Oznacza to, że zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej podlega każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.Podatnik zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas winien posiadać tyle kas ile posiada punktów sprzedaży detalicznej (stanowisk kasowych).

Z dołączonego oświadczenia wynika, że wszystkie transakcje jubilerskie ewidencjonowane będą za pośrednictwem kasy zainstalowanej w kiosku spożywczym.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy informuje, że:
Zgodnie z przepisem § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W związku z powyższym jeżeli w lokalu gdzie posiada Pan warsztat jubilerski nie będzie dokonywana sprzedaż to może posiadać Pan jedno stanowisko kasowe, za pomocą którego będzie ewidencjonował całą sprzedaż zarówno dotyczącą usług i wyrobów jubilerskich jak i sprzedaży artykułów spożywczych.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: