Wynajem lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków w świetle przepisów ustawy (...)

Wynajem lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków w świetle przepisów ustawy o VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2003 r. (wpływ: 04.06.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie skutków podatkowych wynajmu lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ? uprzejmie wyjaśnia:

Usługa wynajmu lokalu należy do czynności o jakich mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11. poz. 50 ze zm.) - dalej ustawa o VAT; bowiem jest usługą wymienioną w klasyfikacjach statystycznych, świadczoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca ich dorobek (tzw. ?wspólność ustawowa').
Dorobek małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują sposobu opodatkowania podatkiem VAT usług najmu wykonywanych w oparciu o wspólny majątek małżonków - brak jest przepisów nakazujących rozliczenie najmu przez jednego z małżonków jak i takich, które zabraniałyby dzielenia przychodów z tytułu najmu i przypisywania ich w 50% mężowi i w 50% żonie.

Zatem zaproponowany przez Pana sposób rozliczenia usług najmu polegający na wykazywaniu w całości kwoty należnej z tytułu sprzedaży w składanej na swoje nazwisko deklaracji podatkowej nie jest sprzeczny z przepisami powołanej ustawy o VAT.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 2.1.2014

  VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)