Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy wykonywaniu prac remontowych w obiekcie 'Domu Tolerancji (...)

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy wykonywaniu prac remontowych w obiekcie 'Domu Tolerancji i Kultury' będącego własnością Parafii ...........?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 14.09.2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny sprawy:

Firma Podatnika otrzymała propozycję przedstawienia kosztorysu na roboty remontowe w obiekcie 'xxx Dom Tolerancji i Kultury' w xxx, będącego własnością Parafii ........... W budynku tym, jak podaje właściciel znajduje się:mieszkanie wolontariuszy organizujących zajęcia,mieszkanie socjalne dla osób poszkodowanych z terenu Gminy xxx,sala zbiorowa - noclegowa z możliwością przenocowania 14 osób,punkt konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych,mała sala gimnastyczna.

Informacje takie mogą wskazywać, że budynek kwalifikuje się do grupy ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie kościołów, albo też ex 1130 - domy opieki społecznej ... wymienione w poz. 20 załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie VAT, gdyż część mieszkalna zajmuje więcej niż 50% ogólnej powierzchni użytkowej.

Zapytanie wnioskodawcy:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy wykonywaniu prac remontowych w obiekcie 'xxx Domu Tolerancji i Kultury' będącego własnością Parafii ..........?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika stawka podatku VAT na roboty budowlane powinna wynosić 7%.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Zgodnie z art. 146 ust 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do:robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Pojęcie robót budowlano-montażowych oraz remontów nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego w celu ich zdefiniowania zaistniała konieczność posłużenia się przepisami z zakresu prawa budowlanego. Pojęcia robót budowlanych jak i remontu zostały określone w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.):

-art. 3 pkt 7 - przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

-art. 3 pkt 8 - przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust.1 pkt 2 lit. 'a' ww ustawy, rozumie się zgodnie z art. 146 ust. 2 ww ustawy - roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, to budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne,112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie; budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie z poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) stawka podatku w wysokości 7 % ma zastosowanie również do budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130): 1) domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, 2) budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ podatkowy stwierdza, iż remonty dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%. Stawka ta ma zastosowanie nie tylko do robót budowlanych i remontów prowadzonych w lokalach mieszkalnych lecz również do innego rodzaju lokali znajdujących się w tych budynkach. Zatem prezentowane przez Podatnika stanowisko w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe pod warunkiem, że przedmiotowy budynek wg PKOB mieści się pod symbolem ex 113 albo ex 1130.

Tut. organ podatkowy zauważa również, iż nie jest organem właściwym do dokonania klasyfikacji obiektów budowlanych. Tym samym w celu potwierdzenia prawidłowości dokonanej przez Podatnika klasyfikacji budynku wg PKOB do grupowania ex 113 lub ex 1130 należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o wydanie stosownej opinii.

Uwzględniając powyższe wykonywane przez Podatnika prace będą podlegały opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowinia. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 i 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY