Czy opłaty eksploatacyjne pobierane przez Spółdzielnię za część lokalu mieszkalnego przeznaczonego (...)

Czy opłaty eksploatacyjne pobierane przez Spółdzielnię za część lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez członka, winne być obciążone podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 21.09.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny sprawy:

Członek Spółdzielni powiadomił Spółdzielnię, że na części powierzchni użytkowej (w jednym pokoju) zajmowanego lokalu mieszkalnego, do którego posiada spółdzielcze własnościowe prawo, prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pokój ten jak i pozostałe pomieszczenia wchodzące w skład lokalu mieszkalnego, są przez członka i jego rodzinę używane także do celów mieszkalnych.

Zapytanie wnioskodawcy:

Czy opłaty eksploatacyjne pobierane przez Spółdzielnię za część lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez członka, winne być obciążone podatkiem VAT?

Stanowisko wnioskodawcy:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r, nr 119, poz.1116 ze zm.).

Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r, nr 80, poz. 903 ze zm.), jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zdaniem Spółdzielni, opłaty eksploatacyjne za używanie części lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej, w wypadku gdy pozostaje ona w zasobach mieszkalnych członka i jest używana do jego celów mieszkalnych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 43 ust.

1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z kolei zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591).

Zwolnienie to jest zwolnieniem przedmiotowo-podmiotowym. Dotyczy wszelkich opłat wymienionych w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pobieranych od podmiotów wymienionych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług i § 8 ust. 1 pkt 18 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903). Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Spełnienie wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia. Do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej 'pomieszczeniami przynależnymi'- art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali. W świetle wyżej wskazanych regulacji zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 11 dotyczy nie tylko opłat pobieranych za lokale mieszkalne lecz wszelkich opłat wymienionych w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych § 8 ust. 1 pkt 18 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów tj. związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, jak również eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i ponoszonych przez członków spółdzielni, którym: -przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, -będących właścicielami lokali mieszkalnych, -jak również przez właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni.

Zatem czynności Spółdzielni, za które pobiera opłaty eksploatacyjne na podstawie przepisów art. 4 ust.

1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a związane z lokalami mieszkalnymi /wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice, strychy, garaże/ korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Z opisanego przez Spółdzielnię stanu faktycznego wynika, że członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej w tych lokalach, brak jest decyzji o zmianie przeznaczenia lokalu /lub jego części/. A zatem lokale te zaspokajają zarówno potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni, jak również potrzeby w innym zakresie. Jednak z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, aby tego rodzaju sytuacja wykluczała zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w tym przepisie. Jeżeli natomiast lokal mieszkalny utraci swój charakter mieszkalny to wówczas zwolnienia określone w powyższych przepisach nie znajdują zastosowania.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowinia. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 i 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 2.1.2014

  VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.