Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia podatku (...)

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia podatku VAT od importu towarów sprowadzonych z Korei, dopuszczonych do obrotu na terytorium Austrii i przywiezionych do siedziby Spółki na terytorium kraju.

Zapytanie Podatnika dotyczy sposóbu w jaki należy rozliczyć podatek VAT od importu towarów, czy podatek VAT powinien być naliczony i zapłacony według obowiązujących przepisów podatkowych w Austrii oraz czy przywóz towarów z Austrii do Polski Spółka powinna potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zdaniem Spółki towar został odprawiony i dopuszczony do obrotu na terenie Austrii, a podatek VAT powinien zostać obliczony zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w Austrii. Natomiast przywóz towarów z Austrii do Polski Spółka powinna potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wyjaśnia:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy VAT rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 , 3 i 5 ww. ustawy - przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, terytorium Wspólnoty ? terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, a terytorium państwa trzeciego ? terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty.

W przypadku gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty ? jak to ma miejsce w opisanym przez Spółkę przypadku ? nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w związku z importem powstanie w państwie członkowskim, na terytorium którego miała miejsce odprawa ostateczna (na terytorium Austrii).

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o podatku VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a , dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Jak wynika z powyższego, do uznania czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów konieczne jest aby podatnik (nabywca) nabył prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w wyniku dostawy towarów dokonanej przez inny podmiot (dostawcę), nabywca posiadał status podatnik podatku od towarów i usług lub podatnika od wartości dodanej - w wyniku dokonanej dostawy doszło do przemieszczenia towarów na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

Ponadto na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, 3 ustawy o podatku VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
  4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem to przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz należących do niego towarów z terytorium innego państwa członkowskiego do polski. Również towarów sprowadzonych przez tego podatnika spoza UE do tego państwa członkowskiego. Muszą one jednak służyć czynnościom opodatkowanym w Polsce.

Jeśli odprawa ostateczna miała miejsce w Austrii, to podatnik sprowadzając je do Polski, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na zasadach określonych w powołanym art. 11 ustawy VAT, które podlega opodatkowaniu jako jedna z czynności wymienionych w art. 5 ustawy o podatku od towarów usług. Taka transakcja nie może być natomiast uznana za import do Polski oraz za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Spółki przedstawione w piśmie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje za nieprawidłowe.

Należy jednocześnie podkreślić , iż zgodnie z brzmieniem powołanego na wstępie przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przepis ten wskazuje podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji (podatnik, płatnik i inkasent), zakres, w jakim podmioty te mogą występować (ich indywidualne sprawy), jak i zakres interpretacji udzielonej przez właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego tj. stosowanie przepisów prawa podatkowego.

W związku z faktem, iż kwestia rozliczenia przedmiotowych transakcji na terenie Austrii nie jest uregulowana w polskim ustawodawstwie podatkowym, nie ma możliwości udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a jej udzielenie stanowiłoby przekroczenie uprawnień przyznanych Naczelnikowi tut. Urzędu Skarbowego w zakresie interpretacji przepisów prawa.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Na podstawie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Niniejsze postanowienie wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (art. 143 § 2 pkt 1 ustawy ? Ordynacja podatkowa).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: