Dokumentowanie obciążenia zleceniodawcy kosztami zawieszenia inwestycji

Dokumentowanie obciążenia zleceniodawcy kosztami zawieszenia inwestycji

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika znak: B-CS/SRE/0147/2003 z dnia 19.08.2003r. (data wpływu 20.08.2003r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, świadczenie usług bez pobrania należności oraz świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego, przy czym stosownie do art. 4 pkt. 2 lit a przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Na podstawie przedstawionych przez Podatnika w piśmie z dnia 19.08.2003 r. informacji, wymienione przez Podatnika w piśmie koszty tj. koszty tymczasowego zabezpieczenia przerwanych prac (usług) dostaw, magazynowania, personelu, sprzętu, załadunku, opakowywania i transportu materiałów zamówionych w związku z realizacją kontraktu, utraconego zysku, przedłużenia kontraktowych gwarancji, związane z zarządzaniem projektem w okresie zawieszenia inwestycji nie są usługami w rozumieniu metodologii obowiązującej w klasyfikacji statystycznej tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z powyższym obciążenie kontrahenta w/w kosztami nie stanowi czynności, o których mowa w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym obciążenia kontrahenta kosztami Podatnik może dokonać w formie noty obciążeniowej.

Równocześnie tut. Organ podatkowy zaznacza, że powyższej informacji udzielił z uwzględnieniem przedstawionej przez Podatnika za pismem z dnia 19.08.2003 r. opinii wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.3.2012

  Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a miejsce opodatkowania VAT - stan prawny do 1 stycznia 2010

  Usługi na ruchomym majątku rzeczowym (art. 27 ust 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT) należą do wyłączeń spod reguły opodatkowania usług w miejscu siedziby usługodawcy. W niniejszym artykule opiszemy (...)

 • 2.1.2014

  VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 8.12.2017

  Karta podatkowa w 2018 roku

  W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 listopada 2017 r. podano wysokość stawek karty podatkowej obowiązujących w 2018 r. Będą one wyższe niż w roku biężącym.

 • 25.12.2018

  Bony a VAT

  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

 • 13.10.2019

  Świadczenia nieodpłatne

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od osób prawnych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jednym z rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu (...)