W piśmie podatnik informuje, iż prowadzi działalność na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, posiada (...)

W piśmie podatnik informuje, iż prowadzi działalność na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, posiada samochód ciężarowy, który wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód ten wprowadzony jest do wykazu środków trwałych.
Do przedmiotowego samochodu zakupił odbiornik radiowy i prosi o informację czy może odliczyć podatek naliczony od tego zakupu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), podatnicy oraz spółki, z zastrzeżeniem ust. 3, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.
Przepisy ww. ustawy stanowią, iż osiągnięty przychód wykazany w ewidencji nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.
Sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określony został w § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836).

W myśl § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uważa się składniki majątkowe, o których mowa w art. 22a ? 22o ustawy o podatku dochodowym.
Z zapytania wynika, iż zakup radia miał miejsce po wprowadzeniu środka trwałego ? samochodu ciężarowego do wykazu środków trwałych, zatem składnik majątku był używany.
Art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż w sytuacji kiedy środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3 - 9 i 11 - 15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
W sytuacji, gdy wartość zamontowanego radia nie przekroczy 3.500 zł nie wpłynie ona na powiększenie wartości początkowej środka trwałego (samochodu), tylko stanowić będzie koszt uzyskania przychodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych natomiast dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych również pozostaje bez wpływu na wartość początkową środka trwałego jak i na przychód z działalności.

Jeżeli chodzi o dopuszczalność odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów związanych z eksploatacją samochodów, to art. 25 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zawiera listę przypadków, które nie pozwalają na odliczenie podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.
0bniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku naliczonego nie stosuje się m.in. w przypadku:
1. zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku (art. 25 ust. 1 pkt 1),
2. zakupów towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego (art. 25 ust. 1 pkt 3),
3. zakupu paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg (art. 25 ust. 1 pkt 3a).
A zatem przepisy ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie wyłączają możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu części i akcesoriów do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej (o ile nie zostaną zużyte do wytworzenia samochodu).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: