w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia (...)

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

W świetle przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani składać organom podatkowym zeznanie CIT-8 wg ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym ? do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Przejęcie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) w przypadku połączenia spółek drogą przejęcia, księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę.

Stosownie do zasad sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych wynikających z art. 93 Ordynacji podatkowej obowiązek złożenia zeznania za spółkę przejętą spoczywa na spółce przejmującej.

Ewentualny obowiązek dopłaty podatku spoczywa również na spółce przejmującej. Natomiast w przypadku nadpłaty zostanie ona przelana na rachunek bankowy spółki przejmującej.

W związku z powyższym obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za - zgodnie z w/w przepisami - do Urzędu Skarbowego w Olsztynie, tj. właściwego w ostatnim dniu roku podatkowego dla Spółki przejmowanej - w ciągu 3 m-cy od zakończenia roku podatkowego.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.1.2006

  Przekształcenie podmiotu gospodarczego – skutki prawno-podatkowe

  Ustanie bytu podmiotów prawnych może pociągnąć za sobą przejście praw i obowiązków podatkowych na następców prawnych. Sukcesja prawna na gruncie prawa podatkowego dotyczy głównie łączenia, (...)

 • 16.2.2019

  Twój e-PIT - nowa jakość w rozliczeniu podatku

  15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT. Urząd skarbowy automatycznie przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie (...)

 • 29.8.2018

  Jeszcze łatwiej złożysz PIT

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik (...)

 • 12.2.2019

  Twój e-PIT gotowy od 15 lutego

  Od 2019 roku podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38 nie muszą martwić się o rozliczenia z urzędem skarbowym. Ich roczne zeznania podatkowe PIT zostały automatycznie i bezpłatnie (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)