Wysokość podatku odprowadzanego przez biegłego sądowego z tytułu wydania opinii dla sądu.

Wysokość podatku odprowadzanego przez biegłego sądowego z tytułu wydania opinii dla sądu.

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3,art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 113 ust. 1, ust. 13 pkt 2, ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) oraz art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 29.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku

W dniu 31.07.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. We wniosku Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Wnioskodawca będąc emerytem jest jednocześnie biegłym Sądu Okręgowego w Przemyślu. Wykonuje na zlecenie sądu opinie na piśmie w zakresie wypadków drogowych, przepisów ruchu drogowego oraz gospodarki transportem samochodowym. Podatnik pyta o wskazanie wysokości podatku, który winien być odprowadzany od sumy wystawianego rachunku na rzecz urzędu skarbowego. Wnioskodawca przedstawia stanowisko, iż jako emeryt posiadający udokumentowane kwalifikacje zawodowe, po otrzymaniu zlecenia dotyczącego opracowania opinii w sprawie wypadku drogowego, nie ma obowiązku odprowadzać od ww. usługi podatku od towarów i usług. Powinien jedynie odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych.Wnioskodawca uważa pobieranie podatku VAT za bardzo niehumanitarne oraz stoi na stanowisku, że emeryci powinni być całkowicie zwolnieni od dodatkowych opłat, poza opłatą 19%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu nie potwierdza prawidłowości stanowiska Podatnika. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9 cytowanego przepisu. W związku z powyższym, oceny zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez biegłych sądowych, należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 tejże ustawy, a przede wszystkim elementu odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich. W przypadku świadczenia przez biegłych sądowych ww. usług na rzecz sądów nie można mówić, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności biegłego.Reasumując należy stwierdzić, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na zlecenie sądu, nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy dotyczący odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie wobec osób trzecich. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w ubiegłym roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.Zwolnienia tego nie stosuje się jednak do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie, o czym stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2ustawy o VAT.Ustawodawca na mocy art. 113 ust. 14 pkt 2 upoważnił Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia listy usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2.Korzystając z ww. upoważnienia Minister Finansów na podstawie § 28 rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) określił załącznik będący listą ww. towarów i usług.W pozycji 37 załącznika wymieniono rzeczoznawstwo , z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt , a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.'Rzeczoznawstwem' w pojęciu słownikowym jest biegłość w ocenianiu czegoś, w wydawaniu orzeczeń w sprawach spornych, wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu.

Dla przykładu Słownik Języka Polskiego (pod red. Mieczysława Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 83-01-14125-5) definiuje rzeczoznawstwo jako 'funkcja, zajęcie rzeczoznawcy; biegłość w ocenianiu czegoś, w wydawaniu orzeczeń w sprawach spornych, wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu', natomiast rzeczoznawcą jest 'specjalista powoływany do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych; biegły, ekspert'.

Powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu wykonania usługi rzeczoznawstwa powoduje automatyczne objęcie tym podatkiem wszystkie czynności, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, wykonywanych przez podatnika, w tym także działalności gospodarczej w zakresie wydawania opinii w sprawie wypadków drogowych, przepisów ruchu drogowego oraz gospodarki transportem samochodowym.Stawką właściwą dla opodatkowania ww. usług będzie stawka podatku wymieniona w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, tj. 22%, gdyż usługi te nie zostały wymienione w ustawie lub przepisach wykonawczych jako usługi mogące korzystać z preferencyjnego opodatkowania.Ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia kwestii opodatkowania ww. usług od tego czy podmiot je świadczący jest emerytem czy też nim nie jest.

Natomiast przesłanka 'humanitaryzmu' pobierania podatku VAT nie ma znaczenia dla interpretacji przepisów przez organ podatkowy.Końcowo tut. organ zauważa, że w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku oraz odnosi się do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: