Czy Jednostka może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących (...)

Czy Jednostka może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów sfinansowanych w części ze środków PFRON i w części ze środków własnych, wydatkowanych w ramach projektu likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Powiatu z dnia 11.09.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług - z zapytaniem czy Powiat może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów sfinansowanych w części ze środków PFRON i w części ze środków własnych, wydatkowanych w ramach projektu likwidacji barier transportowych - postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Powiat złożył w dniu 12.09.2006 r. do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego wynika, że Powiat zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), do zadań powiatu należy podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Realizując zadania ustawowe Powiat przystąpił do programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 'Program Wyrównywania Różnic Między Regionami'. Realizując zadanie polegające na likwidacji barier transportowych dokonane zostaną następujące zakupy:

- zakup samochodu osobowego (mikrobusa) wyposażonego w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej,

- zakup dwóch specjalistycznych samochodów (mikrobusów) do transportu osób niepełnosprawnych - pacjentów Stacji Dializ Szpitala Powiatowego.

Powiat nadmienia ponadto, iż w ramach realizacji projektu likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z przygotowanym projektem, zakupione samochody będą wykorzystywane do bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych, a więc będą wykorzystywane na cele związane z rehabilitacją leczniczą, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Jak wynika ze stanu faktycznego zakup pojazdów zostanie dokonany przez Powiat, natomiast dysponować nimi będą jednostki organizacyjne Powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej i Szpital Powiatowy. Jednocześnie podatnik wskazuje, iż dokonane zakupy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, nie będą również zawierane umowy cywilnoprawne pomiędzy Powiatem, a domem Pomocy Społecznej i Szpitalem Powiatowym, związane z wykorzystaniem przez te jednostki zakupionych pojazdów.

Powiat zwraca się z zapytaniem czy może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT sfinansowanych w części ze środków PFRON i w części ze środków własnych, wydatkowanych w ramach projektu likwidacji barier transportowych na zakup pojazdów do bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych.

Zdaniem podatnika zakupy dokonywane w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (nie służą sprzedaży, a jedynie realizacji zadań statutowych Powiatu tj. wspierania osób niepełnosprawnych). W związku z powyższym podatnik uważa, iż nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek VAT zawarty w fakturach zakupowych finansowanych ze środków PFRON i środków własnych, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Powiat stanem faktycznym, wyjaśnia:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do zapisu art. 15 ust. 6 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Powiat w zakresie realizowanego zadania polegającego na likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych, które jest zadaniem, nałożonym ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do realizacji którego został m.in. powołany, które to zadanie nie jest wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stąd Powiat nie będzie miał prawa, w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dotyczących zakupu przedmiotowych pojazdów w ramach realizowanego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny tut. organ podatkowy uznaje, iż przedstawione stanowisko podatnika jest prawidłowe.


Referencje

US.I-2/443-3/07, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.7.2004

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 7.2.2007

  Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

  Aktualnie, jeżeli przed dokonaniem WDT otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. W aktualnym (...)