Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
VI ACa 1650/14 25.4.2016 Turystyka "Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy"
XVII AmC 7191/12 20.2.2015 Turystyka "W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją; - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby; - od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy; - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy; - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta Sun & Fun przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów." (5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)
XVII AmC 13268/12 5.12.2014 Turystyka "Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta"
XVII AmC 1154/11 21.11.2014 Turystyka "Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"
XVII AmC 6100/12 12.11.2014 Turystyka "Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
XVII AmC 6101/12 9.10.2014 Turystyka "Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"
XVII AmC 6101/12 9.10.2014 Turystyka "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich"
XVII AmC 5388/12 5.8.2014 Turystyka "W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"
XVII AmC 5317/12 20.5.2014 Turystyka "Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska - Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody"
XVII AmC 5389/12 16.4.2014 Turystyka "Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów"
XVII AmC 5755/12 24.2.2014 Turystyka "W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty w inny sposób przez Klienta dokumentów potwierdzających i umożliwiających udział w imprezie, Organizator za wystawienie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów, pobierze od Klienta opłatę dodatkową w wysokości 50 zł za jeden dokument"
XVII AmC 5623/11 24.2.2014 Turystyka "Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy, o ile program został wykonany w całości"
XVII AmC 5625/11 24.2.2014 Turystyka "Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych"
XVII AmC 4658/12 13.12.2013 Turystyka "Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (...), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym"
XVII AmC 5627/11 13.12.2013 Turystyka "W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej"
XVII AmC 5629/11 13.12.2013 Turystyka "Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń"
XVII AmC 5549/12 27.11.2013 Turystyka "Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów wynikające z niezależnych od niego okoliczności (np. utrudnienia w ruchu drogowym, kontrole celne, warunki pogodowe)"
VI ACa 1519/12 14.11.2013 Turystyka "Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 - w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane"
XVII AmC 5315/12 7.11.2013 Turystyka "Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"
XVII AmC 5348/11 7.11.2013 Turystyka "4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie"
XVII AmC 5490/12 28.8.2013 Turystyka "Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania"
XVII AmC 4887/11 20.8.2013 Turystyka "Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako "I wpłata-zaliczka" jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro"
XVII AmC 5458/12 12.8.2013 Turystyka "Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków"
XVII AmC 5310/12 12.8.2013 Turystyka "Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura"
XVII AmC 5311/12 12.8.2013 Turystyka "Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiazujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy w tym zachowania zagrażającego bezpieczeństwu lub interesom innych Uczestników, Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym do wydalenia z hotelu lub środka lokomocji włącznie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, autokaru itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiada ich prawny opiekun"
XVII AmC 5478/12 12.8.2013 Turystyka "Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów powstałe z niezależnych od niego przyczyn (żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne lub inne)"
XVII AmC 5478/12 12.8.2013 Turystyka "Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności"
XVII AmC 5478/12 12.8.2013 Turystyka "Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu jednokierunkowego na danej linii"
XVII AmC 5478/12 12.8.2013 Turystyka "Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania"
XVII AmC 5307/12 7.8.2013 Turystyka "Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc w imprezie turystycznej oraz wyliczeniu ceny konkretnego wyjazdu, należy w dniu podpisania umowy - zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości, co najmniej 35% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić na minimum 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje nie mniej niż 14 dni przez rozpoczęciem imprezy Uczestnik wpłaca od razu całą kwotę. Wpłata może nastąpić u agenta lub bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Biura. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach na dobro Biura z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi w punkcie 12 warunkami rezygnacji z imprezy"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Radosław

  ocena usługi:

  Korzystałem już z wielu porad prawnych, w różnych sprawach. Za każdym razem uzyskałem właściwą i profesjonalną opinię która pozwoliła załatwić mi każdą trudną sprawę.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Bardzo szybka, profesjonalna, wyczerpująca porada. Polecam .
 • Dorianka

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo, Państwa opinia bardzo mi pomogła.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalnie i wyczerpująca odpowiedź na zadane pytania. Polecam
 • Monika

  ocena usługi:

 • Tom19

  ocena usługi:

 • Patryk

  ocena usługi:

  Dziękuję za rzetelną, wyczerpującą opinię
 • Patryk

  ocena usługi:

  Dziękuję za rzetelną, wyczerpującą opinię
 • Mell

  ocena usługi:

  Profesjonalne uslugi, polecam.
 • Marta

  ocena usługi:

 • Agata

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za rzeczową i rzetelną opinię
 • m

  ocena usługi:

 • Jan

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło gładko, profesjonalnie i w terminie. Szczerze polecam.
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Profesjonalna opinia. Polecam!
 • Katarzyna Es

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna i wyczerpującą temat Porada, bardzo polecam.
 • Janusz S.

  ocena usługi:

  Profesjonalna, uzupełniona szybko na moją prośbę o dodatkowe wyjaśnienia. Dostarczona przed umówionym terminem.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z całości usługi.////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane