Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne związane z następującym pytaniem prawnym czy w myśl zasady wynikającej z treści art. 397 § 2 k.p.c. do zażaleń sporządzanych przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, a niespełniających wymagań w zakresie - wskazania zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) -sformułowania wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia (zarządzenia) - zwięzłego uzasadnienia zażalenia stosuje się odpowiednio art. 3701 k.p.c.; b) w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi w przedmiocie zagadnienia opisanego w pkt a), czy Sąd II instancji zobowiązany jest zawiadamiać właściwy organ samorządu zawodowego o dostrzeżonych uchybieniach?"

Sąd Najwyższy stwierdził, że zażalenie sporządzone przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niezawierające wskazania zaskarżonego postanowienia, wniosku o jego zmianę lub uchylenie albo uzasadnienia (art. 394 § 3 k.p.c.), podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia tych braków ( art. 3701 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.); odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Zgodnie z 3701 k.p.c. apelacja sporządzona przez wymienionych pełnomocników, niespełniająca wymogów określonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5, podlega odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji bez wzywania do usunięcia tych braków. Oznacza to m.in., że prawidłowe - od strony formalnej - sporządzenie apelacji jest uznawane za elementarne zadanie warsztatowe zawodowego pełnomocnika, w związku z czym, zdaniem ustawodawcy, nie ma uzasadnionych powodów aby - w przeciwieństwie do apelacji wnoszonych przez same strony lub pełnomocników nieprofesjonalnych (por. art. 370 k.p.c.) - tolerować brak fachowości albo zwykłą niesumienność i wdrażać działania naprawcze, prowadzące zwykle do przewleczenia postępowania. Odpowiedź na pytanie, czy art. 3701 k.p.c. ma - poprzez art. 397 § 1 k.p.c. - zastosowanie do zażalenia, udzielana z tego punktu widzenia, musi być zatem twierdząca, nie budzi bowiem wątpliwości, że sporządzenie zażalenia, środka dużo mniej sformalizowanego niż apelacja, a tym bardziej niż skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (por. art. 3984 w związku z art. 3986 § 2 oraz art. 4245 w związku z art. 4248 § 1 k.p.c.), jest zadaniem nieprzekraczającym podstawowych umiejętności zawodowego pełnomocnika.

Sięgając do odpowiedniego stosowania art. 3701 k.p.c. nie można pomijać faktu, że wśród wymagań formalnych stawianych zażaleniu w art. 394 § 3 k.p.c. łatwo znaleźć odpowiedniki wymagań przewidywanych dla apelacji, których niespełnienie powoduje jej odrzucenie a limine; wymaganie wskazania zaskarżonego postanowienia odpowiada wymaganiu oznaczenia wyroku, od którego apelacja jest wnoszona (art. 368 § 1 pkt 1), wymaganie umieszczenia w zażaleniu wniosku o uchylenia lub zmianę postanowienia jest odpowiednikiem wymagania wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku (art. 368 § 1 pkt 5), a wymaganie zwięzłego uzasadnienia stanowi korelat wymagania zwięzłego przedstawienia w apelacji zarzutów i ich uzasadnienia (art. 368 § 1 pkt 2 i 3). Różnice istniejące między art. 368 § 1 pkt 1-3 i 5 a art. 394 § 3 k.p.c. dają się łatwo uwzględnić - na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. - w ramach formuły odpowiedniego (adaptacyjnego) stosowania art. 3701 k.p.c. w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia. Art. 3701 k.p.c. ma zastosowanie także do zażalenia, wnoszonego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które dotknięte jest brakami w zakresie wymagań określonych w art. 394 § 3 k.p.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt III CZP 6/06

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY