Spółdzielnia

Członek spółdzielni może żądać udostępnienia umowy o pracę

Zgodnie z art. art. 8[1] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.; dalej również jako: "u.s.m.") członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania m.in. umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. W orzecznictwie sądów pojawiły się rozbieżności co do tego, czy przez „osobę trzecią” należy rozumieć również pracownika spółdzielni. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie tych rozbieżności. W odpowiedzi Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Członek spółdzielni mieszkaniowej, będący jej pracownikiem, jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8[1] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Sąd Najwyższy odwołał się do ogólnego znaczenia terminu "osoba trzecia" w prawie cywilnym. Chodzi o kogoś, kto pozostaje poza stosunkiem prawnym łączącym strony. W spółdzielni jest to stosunek członkostwa, łączący członka ze spółdzielnią. Przez umowy zawierane przez spółdzielnię mieszkaniową z osobami trzecimi należy zatem rozumieć wszystkie umowy, których przedmiot pozostaje poza zakresem korporacyjnego stosunku członkostwa w niej.

Za takim poglądem przemawia także cel przepisu art. 8[1] u.s.m., jakim jest przejrzystość działania spółdzielni. Łączy się to nierozerwalnie z koniecznością zagwarantowania możliwości skutecznej jej kontroli przez spółdzielców. Gdyby członek spółdzielni nie mógł żądać udostępnienia kopii umów o pracę, podważałoby to w znacznej mierze cel przepisu.

Sąd Najwyższy dostrzegł, że informacja o wynagrodzeniu pracownika należy do jego sfery osobistej, a pracodawca co do zasady bez zgody pracownika nie może ujawnić wysokości wynagrodzenia. Dochodzi tu do zderzenia interesów. Sąd Najwyższy uznał, że interes pracownika musi z reguły ustąpić przed interesem spółdzielców, którym należy zapewnić realną kontrolę nad działalnością spółdzielni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zm.). spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni szkodę. Wówczas członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 roku, sygn. akt III CZP 21/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY