Postępowanie podatkowe

Czy istnienie ważnego interesu podatnika zawsze jest przesłanką umorzenia zaległości podatkowej?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii umorzenia zaległości podatkowych.

Prowadzący działalność gospodarczą podatnik zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2000 r., 2001 r. i 2002 r. w wysokości 14.689 zł wraz z odsetkami. W uzasadnieniu wskazał, na swoją ciężką sytuację materialną, uniemożliwiającą spłatę zadłużenia. Podkreślił, że w 1999 r. nieznani sprawcy włamali się do jego domu i zakładu pracy. Powołał się na trudną sytuację ekonomiczną i brak zapotrzebowania na wyroby i usługi, które świadczy. Dodał, że jest jedynym żywicielem rodziny, jego córki pozostają na jego utrzymaniu, bo się uczą. Młodsza z nich uległa ponadto poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu i podlega leczeniu oraz rehabilitacji. Jego zdaniem umorzenie zaległości pozwoli odbudować zdolność kredytową i wiarygodność finansową w stosunku do kontrahentów.

Prezydent miasta odmówił podatnikowi umorzenia zaległości. Prezydenta jako organu podatkowy I instancji stwierdził, że podatnik posiada majątek ruchomy jak i nieruchomy (dom parterowy o szacunkowej wartości 170.000 zł, działkę o powierzchni 2326 m2 o wartości 70.000 zł oraz samochód dostawczy wartości 4.800 zł.). Prezydent miasta stwierdził ponadto, że mimo, że podatnik w 2000 r. posiadał dochód miesięczny w wysokości 3.495,27 zł, nie opłacał podatku od nieruchomości, w której mieszka, czym dopuścił do powstania dużych zaległości podatkowych. Poza tym wobec podatnika prowadzona jest egzekucja komornicza na kwotę 16 tys. zł. Zdaniem prezydenta miasta ewentualne umorzenie zaległości podatkowych, nie gwarantuje odzyskania płynności finansowej strony i nie umożliwi wywiązania się w przyszłości ze zobowiązań podatkowych, trudności podatnika mają bowiem charakter stały.

Choć w sprawie zachodzą przesłanki ważnego interesu podatnika i interesu publicznego, ewentualne umorzenie zaległości podatkowych nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji finansowej podatnika - stwierdził organ podatkowy. Zastosowanie ulgi, oznaczałoby przerzucenie na lokalną społeczność skutków podejmowanych decyzji gospodarczych lub ryzyka ekonomicznego, związanego z każdym rodzajem działalności gospodarczej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta, więc podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd ten uznał skargę podatnika za nieuzasadnioną i ją oddalił. Sąd orzekł, że nawet gdy zajdą okoliczności uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może, lecz nie musi umorzyć kwoty zaległości podatkowych.

W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na przepis art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.),  który stanowi, że w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy może na wniosek podatnika m.in. umorzyć zaległość podatkową. Organy podatkowe podejmują decyzje odnośnie umarzania zaległości podatkowych na podstawie uznania. Z uwagi na to nawet wtedy, gdy zostanie stwierdzona przesłanka ważnego interesu podatnika, organ podatkowy może odmówić zastosowania najdalej idącej ulgi - umorzenia zaległości podatkowej w całości.

Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy podatnik posiada również zaległe należności wobec innych podmiotów w wysokości 16.000 zł, nie gwarantuje odzyskania płynności finansowej i wywiązywania się w  przyszłości z  zobowiązań podatkowych.

WyrokWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 2840/06

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: