Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki?

Spółka zawarła w listopadzie 2000 r. umowę pożyczki z firmą belgijską. Podatnik (spółka polska) zobowiązany był - zgodnie z zapisami umowy - do spłaty pożyczki w ciągu 10 lat od dnia zawarcia umowy. W umowie przewidziano, że odsetki będą kapitalizowane kwartalnie.

Podatnik zaliczał do kosztów podatkowych skapitalizowane odsetki.

Organy podatkowe uznały w toku postępowania podatkowego, że podatnik nie miał do tego prawa. Wskazały na przepis art. 482 Kodeksu cywilnego mówiący o tym, że od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnioną spłatę dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa (tzw. zakaz anatocyzmu). Wyjątkiem od te zasady jest sytuacja, w której - po powstaniu zaległości odsetkowej - strony zgodzą się na doliczenie tej zaległości do sumy głównej zobowiązania.

Dlatego też organy podatkowe uznały, że umowa pożyczki zawarta przez podatnika z góry zakładała możliwość naliczania odsetek od odsetek, co naruszało zakaz anatocyzmu. Możliwość naliczania odsetek od odsetek istnieje dopiero wtedy, gdy odsetki te staną się zaległe i staną się przedmiotem powództwa lub gdy strony umowy - po powstaniu zaległości - uzgodnią zaliczanie zaległych odsetek do sumy głównej. W omawianej sprawie natomiast pożyczkodawca i pożyczkobiorca już w chwili zawarcia umowy postanowili o możliwości naliczania odsetek od odsetek, choć odsetki te nie były jeszcze odsetkami zaległymi.

Z uwagi na powyższe organy podatkowe uznały, że podatnik naruszył prawo, wobec tego nie ma prawa zaliczyć skapitalizowanych odsetek do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik odwołał się od decyzji dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze argumentował, że umowa odnosiła się do odsetek wymagalnych. Art. 482 Kodeksu cywilnego reguluje natomiast naliczanie odsetek od odsetek zaległych. Dlatego też zdaniem spółki organy podatkowe nie mogły odmówić jej zaliczenia skapitalizowanych odsetek do kosztów podatkowych.

Sąd uznał skargę podatnika za bezzasadną i ją oddalił. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że skapitalizowane odsetki od pożyczki są kosztem podatkowym dopiero w momencie faktycznej zapłaty. Sąd wskazał, że wspomniany wyżej art. 482 Kodeksu cywilnego reguluje kwestię naliczania odsetek od odsetek zaległych. Przepis ten stanowi, że można naliczać odsetki od odsetek zaległych dopiero wtedy, gdy zostanie wytoczone powództwo o te odsetki zaległe.

W omawianej sprawie mamy do czynienia z odsetkami wymagalnymi, a nie  zaległymi - stwierdził Sąd. Dlatego też Sąd uznał, że strony umowy pożyczki mogły umówić się w chwili zawarcia umowy, że odsetki wymagalne będą kapitalizowane. W tej części sąd przyznał rację spółce.

Jednakże Sąd podkreślił, że podatnik nie miał prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odsetek w momencie kapitalizacji. Skapitalizowane odsetki są kosztem podatkowym dopiero wtedy, gdy zostaną zapłacone.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1405/06 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: