Kiedy postępowanie jest przewlekłe?

Sąd Najwyższy stwierdził, że przytoczenie okoliczności uzasadniających skargę na przewlekłość postępowania (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843) nie może sprowadzać się do zakwestionowania przez stronę ogólnego czasu trwania procesu, ale polega na wskazaniu konkretnych czynności procesowych, których sąd nie podjął lub dokonał wadliwie. Skargę niespełniającą tego wymagania sąd odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków (art. 9 ust. 1 tej ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga powinna, poza spełnieniem wymagań przewidzianych dla pisma procesowego i żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy, zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Jednocześnie ust. 3 wymienionego przepisu stanowi, że skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenie w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności, z kolei z art. 2 ust. 2 wynika, że dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie może sprowadzać się do zakwestionowania czasu trwania dotychczasowego procesu sądowego, uznawanego przez stronę skarżącą za nadmiernie wydłużony. Przez przytoczenie tych okoliczności należy rozumieć obowiązek skarżącego wskazania konkretnych czynności procesowych, których sąd orzekający zaniechał lub które podjął wadliwie, a które wskazywałyby na doprowadzenie do przewlekłości postępowania. Jeżeli bowiem sąd rozpatrujący skargę ma w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia faktycznej i prawnej jej zawiłości oraz znaczenia dla strony wnoszącej skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowania się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy), to skarga powinna wyraźnie wskazywać, w którym miejscu postępowania doszło do uchybienia przez sąd orzekający terminowości bądź prawidłowości podjętych czynności sądowych.

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt III SPP 103/2005

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jerzy Pokrywczyńs

4.6.2012 14:37:27

Re: Kiedy postępowanie jest przewlekłe?

Co by powiedzieli mądrzy prawnicy na postępowanie GEOPOZ w Poznaniu i Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, na nie załatwienie sprawy przez 17 lat i nie wykonanie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu przez 9.lat? Sprawa dotyczy złożenia oświadczenia woli oddania w użytkowanie wieczyste działki pod garażem i przeniesienia na własność garażu wybudowanego za własne pieniądze na tej działce. Wszystkie ustawowe warunki wynikające z art 211 ustawy gospodarce nieruchomościami zostały spełnione.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.6.2017

  Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

  Od 1 czerwca 2017 r. przepisy przewidują nową, przejrzystą drogę zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw – ponaglenie. Można z niej skorzystać zarówno w przypadkubezczynności (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 18.9.2015

  Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

  Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

 • 14.7.2016

  Eksmisja w wyroku rozwodowym

         Jednym z fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego, jest orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków. Kiedy jest to możliwe i jakie przesłanki należy wykazać?

 • 26.6.2017

  Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)