Kiedy zaakceptowana faktura przez dłużnika spełnia wymóg pisemnej umowy?

Art. 514 kodeksu cywilne stanowi, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

Sąd Najwyższy uchwalił, że stwierdzenie wierzytelności pismem w rozumieniu art. 514 kodeksu cywilnego może nastąpić także w wyniku wystawienia przez wierzyciela dokumentu (np. faktury) potwierdzającego wykonanie zobowiązania i akceptowanego przez dłużnika.

Zatem takie stwierdzenie pismem nie zachodzi tylko w razie zawarcia umowy na piśmie z jednoczesnym w tymże piśmie zastrzeżeniem o konieczności uzyskania zgody dłużnika na dokonanie przelewu. Z uwagi na obrót gospodarczy możliwość zastrzeżenia, - iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika - może zostać zrealizowana poprzez wydanie faktury dłużnikowi. Dłużnik jednakże musi taka fakturę zaakceptować. Dzieje się tak dlatego, że wymóg piosma spełnia zakceptowana faktura.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt III CZP 40/05

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: