Kradzież nie jest dostawą w VAT

14 lipca br. w sprawie firmy British American Tabacco i Newman Shipping & Agency Company przeciwko Belgii Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w trybie prejudycjalnym wyrok dotyczący interpretacji VI Dyrektywy VAT, w którym uznał, co następuje:

  1. 1) Kradzież towarów nie stanowi "świadczonej odpłatnie dostawy towarów” w rozumieniu art. 2 VI Dyrektywy Rady nr 77/388/EWG (…) i w związku z tym nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Okoliczność, że towary tego rodzaju, jak w postępowaniu przed sądem krajowym, opodatkowane są podatkiem akcyzowym nie ma wpływu na powyższy wniosek.
  2. 2) Udzielone Państwu Członkowskiemu na podstawie art. 27 ust. 5 VI Dyrektywy 77/388 upoważnienie do stosowania środków ułatwiających kontrolę poboru podatku od wartości dodanej nie uprawnia tego państwa do opodatkowania tym podatkiem czynności, które nie zostały wymienione w art. 2 tej Dyrektywy. Upoważnienie takie nie stanowi więc podstawy prawnej dla uregulowań krajowych wiążących powstanie obowiązku podatkowego z kradzieżą towarów na terenie składu podatkowego.   

Sprawa dotyczyła kradzieży papierosów ze składu podatkowego firmy British American Tabacco i Newman Shipping & Agency Company. W związku z tym faktem belgijskie organy podatkowe, na mocy krajowych przepisów, nałożyły na Spółkę obowiązek zapłaty od tych wyrobów tytoniowych należnego podatku VAT. Sąd powziął w wątpliwość zgodność belgijskiego Kodeksu VAT z prawem wspólnotowym i zwrócił się do ETS z zapytaniami wstępnymi.

Trybunał argumentował swoje stanowisko w powyższym wyroku tym, że art. 2 VI Dyrektywy VAT zawiera katalog czynności, które mogą być opodatkowane podatkiem VAT (tj. odpłatna dostawa usług i towarów oraz import towarów). Przy tym jest to katalog zamknięty. Państwa członkowskie nie mogą więc poszerzać go w prawie krajowym o inne zdarzenia, a wszelkie przepisy krajowe dopuszczające naliczenie podatku VAT na towary zadeklarowane jako skradzione są niezgodne z prawem wspólnotowym.

Zdaniem ETS art. 27(5) VI Dyrektywy VAT, który daje państwom członkowskim prawo do wprowadzania rozwiązań mających na celu ułatwienie kontroli poboru VAT, nie upoważnia jednak do rozszerzania listy czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Z wyroku tego płynie wniosek, iż państwa UE nie mogą w swoim ustawodawstwie nakładać obowiązku zapłaty VAT w razie kradzieży towarów. Nie ma przy tym znaczenia, czy utracone towary są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Wyrok ETS z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-435/03: British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV przeciwko Belgische Staat - http://www.curia.eu.int/.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY