Pełnomocnictwo

Apelacja / kasacja / zażalenie

Można się powołać na brak należytego umocowanie pełnomocnika strony przeciwnej

W postępowaniu przed sądem pierwszej powoda reprezentowała osoba, która nie mogła być pełnomocnikiem w procesie cywilnym. W związku z tym w apelacji strona pozwana podniosła zarzut, iż postępowanie było nieważne (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Nieważność postępowania ma charakter względy o tyle, że musi być stwierdzona w odpowiednim orzeczeniu sądu. Przyczyny nieważności z art. 379 k.p.c. są natomiast bezwzględne w tym znaczeniu, że strona może się na nie zawsze powołać w apelacji, bez względu na to, czy wpłynęły na wynik sprawy. W niniejszej sprawie sąd odwoławczy nie zgodził się jednak z zarzutem strony pozwanej, bowiem uznał, iż na brak należytej reprezentacji może się powołać tylko ta strona, która korzystała z nienależycie umocowanego pełnomocnika. Sprawa na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że:

Zarzut nieważności postępowania z powodu niewłaściwego umocowania pełnomocnika przysługuje także stronie, która z jego zastępstwa nie korzystała.

Już we wcześniejszych orzeczeniach Sąd Najwyższy orzekał, że występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c., czyli stanowi przyczynę nieważności postępowania. Sporne jest natomiast, czy na nieważność z powodu braku właściwego umocowania pełnomocnika może powołać się jedynie ta strona, która z jego zastępstwa korzystała. W części orzeczeń Sąd Najwyższy przyjmował, że strona nie może składać środków odwoławczych opartych na zarzutach dotyczących wyłącznie innej strony.

Sąd Najwyższy w niniejszej sprawie zauważył jednak, że ustanowione w postępowaniu cywilnym rygory i sankcje zawsze służą nie tylko interesom stron, ale chronią także interes wymiaru sprawiedliwości, wyrażający się w zagwarantowaniu pewności i stabilności orzeczeń sądowych. Strona może oczekiwać, że orzeczenie w sprawie będzie prawomocne i niewzruszalne. Ma w tym interes prawny, nawet jeśli uchybienie powodujące nieważność jej nie dotyczy. Dlatego może się powołać na brak należytego umocowania pełnomocnika strony przeciwnej (a nie zdawać się na jej inicjatywę i trwać w niepewności, czy postępowanie nie zostanie uznane za nieważne).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 roku, sygn. akt III CSK 195/11, OSNC Zbiór Dodatkowy 2013 – Numer C, poz. 49

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem (...)

 • Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

NA SKÓTY