Na bezpośrednio skuteczne przepisy prawa wspólnotowego można się powołać przed wszelkimi organami publicznymi

Strona 2 z 2

  Rada przedstawiła w art. 29 ust. 5 dyrektywy 71/305 precyzyjną i szczegółową procedurę weryfikacji ofert nienormalnie niskich po to, aby oferenci, którzy przedstawili wyjątkowo niskie oferty, mieli możliwość udowodnienia, że ich oferty mają poważny charakter oraz aby zapewnić w ten sposób otwarcie rynków robót budowlanych. Osiągnięcie tego celu byłoby, w opinii ETS,  zagrożone, gdyby państwa członkowskie mogły transponować art. 29 ust. 5 dyrektywy odchodząc od niego w sposób zasadniczy. 

Procedura weryfikacji powinna być stosowana za każdym razem, gdy instytucja zamawiająca zamierza odrzucić oferty ze względu na ich nienormalnie niski charakter w stosunku do zamawianego świadczenia. Wtedy to, bez względu na wysokość progu, od którego procedura jest stosowana, oferenci będą mieli pewność, że nie zostaną odsunięci od ubiegania się o zamówienie bez możliwości wyjaśnienia poważnego charakteru swojej oferty.

We wszystkich przypadkach, gdy przepisy dyrektywy są - z punktu widzenia ich treści - bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, jednostki mają prawo powoływać się na nie przed sądem krajowym przeciwko danemu państwu bądź wtedy, gdy nie dokonało ono w terminie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, bądź wtedy, gdy dokonało transpozycji w sposób nieprawidłowy. W sytuacji przywołanej powyżej jednostki mają prawo powoływać się na przepisy dyrektywy przed sądami krajowymi dlatego, że obowiązki wynikające z tych przepisów dotyczą wszystkich organów państw członkowskich. Jjeżeli zostały spełnione warunki wskazane w orzecznictwie Trybunału, aby jednostki mogły się powoływać na przepisy dyrektywy przed sądami krajowymi, wszystkie organy administracji, w tym również władze zdecentralizowane, jak na przykład gminy, obowiązane są do stosowania tych przepisów.

Przepis art. 29 ust. 5 dyrektywy 71/305 jest, zdaniem Trybunału, bezwarunkowy i wystarczająco precyzyjny, aby jednostki mogły się nie niego powoływać przeciwko organom państwa. Jednostki mają zatem prawo powoływać się na nie przed sądami krajowymi, a jak wynika z powyższego, wszystkie organy administracji, w tym również władze zdecentralizowane, np. gminy, zobowiązane są do jego stosowania. 

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1989 r.  w sprawie C-103/88 - Fratelli Costanzo SpA przeciwko Gminie Mediolan (Włochy); http://www2.ukie.gov.pl/dtc.nsf

Obserwuj nas na:

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: