Wynagrodzenie

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Powód na piśmie zrzekł się prawa do nagrody jubileuszowej, w zamian za umożliwienie mu kontynuowania zatrudnienia w celu nabycia uprawnień przedemerytalnych. Potem jednak domagał się jej wypłaty, podnosząc, że zrzeczenie się przez niego prawa do nagrody nastąpiło "pod przymusem".

Sprawa - na skutek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że:

Porozumienie stron stosunku pracy o zrzeczeniu się przez pracownika nagrody jubileuszowej jest nieważne na podstawie art. 58 k.c. Żądanie zapłaty tej nagrody podlega ocenie w świetle art. 8 k.p.

SN stwierdził, iż nagroda jubileuszowa może mieć różny charakter, ale jeśli ma cechy premii, to stanowi składnik wynagrodzenia za pracę. Tak było w niniejszej sprawie, gdyż nagroda była uzależniona od spełnienia obiektywnych kryteriów (stażu pracy). A skoro premia jest wynagrodzeniem za pracę, to art. 84 k.p. zakazuje zrzeczenia się jej. Czynność prawna dokonana wbrew temu przepisowi jest nieważna na podstawie art. 58 k.c.

Z drugiej jednak strony SN uznał, że wystąpienie o zapłatę premii, której wcześniej pracownik się zrzekł, może naruszać zasady współżycia społecznego. Są to, ogólnie rzecz biorąc, podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania. W prawie pracy do tych zasad odwołuje się art. 8 k.p. Powinien on być stosowany oczywiście wyjątkowo. SN zwrócił jednak uwagę, iż w niniejszej sprawie powód prawa do nagrody jubileuszowej zrzekł się dobrowolnie, w celu uzyskania przychylnego nastawienia do siebie pracodawcy. Powód, zapewniając pracodawcę, że nagrody nie będzie się domagał, chciał uzyskać korzyść w postaci świadczenia przedemerytalnego, nieporównywalnie większą od nagrody. Przez kilkanaście miesięcy był niezdolny do pracy, co dawało podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu tej absencji, ale "wyprosił" pracodawcę, by ten rozwiązał z nim stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (to był jeden z warunków nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego). Sam zaproponował, że zrezygnuje z nagrody jubileuszowej. Ze sposobu "załatwienia" sprawy był zadowolony, a dopiero po dwóch latach wystąpił o nagrodę. Te okoliczności, zdaniem SN, mogły stanowić podstawę do oceny zachowania powoda jako nieuczciwego, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji - do oddalenia powództwa.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 roku, sygn. akt I BP 12/06, OSP 2009/2, poz. 14

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)