Podatek od czynności cywilnoprawnych

Umowa sprzedaży

Szkoda

Nawet jeśli sprzedawca okazał się oszustem, nie ma nadpłaty podatku

A.K. aktem notarialnym kupiła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu od osoby, która twierdziła, że jej to prawo przysługuje. A.K. zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania powyższej transakcji. Jak się okazało, sprzedający był oszustem, który posługiwał się skradzionym dowodem osobistym. W rzeczywistości prawo do lokalu mu nie przysługiwało. Dlatego A.K. wystąpiła o zwrot zapłaconego przez nią podatku od czynności cywilnoprawnych (nadpłaty). Organy podatkowe odmówiły; sprawa (przez skargę kasacyjną) trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł:

Nie zachodzi nieważność bezwzględna czynności prawnej sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zdziałanej z osobą, której nie przysługiwała własność tego prawa, a tym samym nie zachodzi możliwość żądania w takim przypadku, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.).

Warto przypomnieć, że nadpłata występuje w sytuacji, gdy na gruncie obowiązującego prawa podatkowego nie obowiązywały podstawy prawne do zawiązania zobowiązaniowych stosunków prawnych i w sytuacji, gdy czynność cywilnoprawna jest bezwzględnie nieważna.

NSA przypomniał, że zgodnie z art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy (chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy). Czynność prawna sprzeczna z ustawą to taka, która przede wszystkim nie zawiera treści nakazanej przez przepisy prawa - nie ma zaś przepisu, który by zakazywał zawierania umowy sprzedaży rzeczy z jej niewłaścicielem. Nie można uznać, że taka umowa jest zatem nieważna, jest natomiast bezskuteczna i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą kontrahenta, obejmującą także zwrot nadpłaconego podatku, bowiem zapłacony podatek objęty będzie rzeczywistą szkodą. Skoro bowiem sprzedawca-niewłaściciel nie może wykonać swojego zobowiązania z umowy (co jest oczywiste), to powinien zapłacić odszkodowanie (art. 471 k.c.).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2009 roku, sygn. akt II KSK 1544/07

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 27.7.2018

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

 • 8.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy (...)

 • 23.4.2017

  Rękojmia konsumencka w przepisach UE

  Jeśli w trakcie obowiązywania gwarancji prawnej (rękojmi za wady) okaże się, że zakupiony produkt jest wadliwy bądź nie wygląda bądź nie działa tak, jak przedstawiono w opisie, to (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)