Spółka jawna

Pełnomocnictwo

Apelacja / kasacja / zażalenie

Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę pewnej spółki jawnej na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii. Skargę kasacyjną od tego wyroku w imieniu spółki wniósł notariusz. Wezwano go do wykazania, że złożone do akt pełnomocnictwo wymogom określonym w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.). Jeden ze wspólników w piśmie podał, że notariusz jest jego bratem, a w piśmie przewodnim, przy którym doręczono mu zaskarżany wyrok, poinformowano, że pełnomocnikiem w postępowaniu kasacyjnym może być m.in. notariusz, w związku z czym skargę kasacyjną sporządził jego brat.

Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną odrzucił, stwierdzając przy tym, iż:

W sytuacji gdy strona postepowania jest spółka jawna, notariusz nie może uprawnienia do reprezentowania tej spółki (powołując się na przepis art. 35 § 1 p.p.s.a.) wywodzić faktu, iż jest bratem wspólnika spółki jawnej. W związku z powyższym skargi kasacyjnej nie mógł sporzadzić w niniejszej sprawie notariusz, nie jest bowiem pełnomocnikiem strony.

NSA w uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 175 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę kasacyjną może sporządzić m.in. notariusz, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Tymczasem w niniejszym postępowaniu notariusz nie był ani stroną, ani przedstawicielem, ani pełnomocnikiem strony.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Wynika z tego, że notariusz mógłby być pełnomocnikiem wtedy, gdyby był np. bratem strony. Jednocześnie - jako notariusz - mógłby wtedy wnieść skargę kasacyjną.

NSA zwrócił jednak uwagę, że zgodnie z art. 8 § 1 k.s.h. spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka jawna ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. To spółka była stroną, a nie jej wspólnik. Spółka oczywiście nie może mieć rodzeństwa. Skoro zaś stroną postępowania była spółka jawna, to notariusz nie mógł uprawnienia do reprezentowania tej spółki (powołując się na przepis art. 35 § 1 p.p.s.a.) wywodzić z faktu, iż jest bratem wspólnika spółki jawnej.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2009 roku, sygn. akt II OSK 672/08

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2011

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • 18.1.2012

  Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień, które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy, odróżniające ją od innych. (...)

 • 5.1.2006

  Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • 4.11.2011

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna jest spółką osobową w której za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wspólnicy spółki. Odpowiedzialność ta (...)

 • 18.8.2016

  Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

  Kodeks spółek handlowych w swych regulacjach kompleksowo określa zagadnienia związane z istnieniem spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Określa nie tylko czynności związane (...)