Emerytura

Płaciłeś składki ubezpieczeniowe Rzeszy Niemieckiej? – Masz prawo do niemieckiej emerytury

Strona 1 z 2

Rozporządzenie wspólnotowe nr 1408/71 (tj. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie) ustanawia zasady koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w celu zagwarantowania osobom przemieszczającym się we Wspólnocie utrzymania nabytych praw i korzyści. Wprowadza ono zasadę, że na emerytury uzyskane na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego UE nie może mieć wpływu fakt, że uprawniony zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. W przypadku Niemiec rozporządzenie dopuszcza m.in. uzależnienie, przy wypłacie świadczeń emerytalnych, uwzględnienia okresów składkowych uzyskanych poza terytorium RFN od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec.

W oparciu o ten wyjątek, niemiecka federalna instytucja ubezpieczenia emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung Bund) odmówiła uwzględnienia dwóch rodzajów okresów składkowych. Wnioski do ETS o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały złożone w ramach sporów pomiędzy stronami skarżącymi w postępowaniach przed sądami krajowymi a owym zakładem ubezpieczenia emerytalnego w kwestii odmowy przez ten ostatni uwzględnienia przy wypłacie świadczeń emerytalnych okresów składkowych uzyskanych odpowiednio przez D. Habelt (sprawa C-396/05) na terytorium Sudetów od stycznia 1939 r. do kwietnia 1945 r. oraz przez M. Möser (sprawa C-419/05) na Pomorzu od dnia 1 kwietnia 1937 r. do dnia 1 lutego 1945 r. w czasie, gdy obszary te, które nie stanowią terytorium obecnej Republiki Federalnej Niemiec, stanowiły część terytoriów, na których obowiązywało ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego Rzeszy Niemieckiej, a także przez P. Wachtera (sprawa C-450/05) w Rumunii od września 1953 r. do października 1970 r., z uzasadnieniem, że skarżące w postępowaniu przed sądem krajowym przeniosły miejsce swego zamieszkania do państwa członkowskiego innego niż Republika Federalna Niemiec.

Trybunał (wielka izba) orzekł więc, co następuje:

1)      Przepisy załącznika VI, części C, zatytułowanej „Niemcy" pkt 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.

w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i uaktualnionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., są niezgodne z zasadą swobodnego przepływu osób, a w szczególności z art. 42 WE, w zakresie w jakim umożliwiają one, w okolicznościach takich jak te w postępowaniu przed sądem krajowym, uzależnienie, przy wypłacie świadczeń emerytalnych, uwzględnienia okresów składkowych uzyskanych w latach 1937 - 1945 na częściach terytorium, na którym obowiązywały ustawy zabezpieczenia społecznego Rzeszy Niemieckiej, lecz znajdujących się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium tego państwa członkowskiego.

2)      Przepisy załącznika III części A i B, pkt 35 zatytułowanych „Niemcy-Austria" lit. e) rozporządzenia nr 1408/71, ze zmianami, są niezgodne z art. 39 WE i 42 WE, w zakresie w jakim pozwalają one, w okolicznościach takich jak te w postępowaniu przed sądem krajowym, gdzie uprawniony ma miejsce zamieszkania w Austrii, na uzależnienie, przy wypłacie świadczeń emerytalnych, uwzględnienia okresów składkowych uzyskanych w latach 1953-1970 w Rumunii w oparciu o ustawę o prawach emerytalnych nabytych za okresy składkowe za granicą (Fremdrentengesetz), od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

3)      Przepisy załącznika VI części C, zatytułowanej „Niemcy" pkt 1 rozporządzenia nr 1408/71, ze zmianami, są niezgodne z zasadą swobodnego przepływu osób, a w szczególności z art. 42 WE, w zakresie w jakim pozwalają one, w okolicznościach takich jak te w postępowaniu przed sądem krajowym, na uzależnienie, przy wypłacie świadczeń emerytalnych, uwzględnienia okresów składkowych uzyskanych w latach 1953-1970 w Rumunii w oparciu o ustawę o prawach emerytalnych nabytych za okresy składkowe za granicą, od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany powrotne w IPN

  Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III (...)

 • Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

 • Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

  Przykład: Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.

 • Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

  Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

NA SKÓTY