Pełnomocnictwo

Pozostałe

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sąd Rejonowy wezwał pozwanego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty poprzez przedłożenie pełnomocnictwa dla radcy prawnego w oryginale, w odpisie notarialnym lub w odpisie poświadczonym przez radcę. Pozwany przedłożył odpis z adnotacją radcy prawnego "za zgodność" i z podpisem radcy. Sąd uznał, że braki nie zostały uzupełnione, bowiem na odpisie brakowały oznaczenia daty i miejsca jego sporządzenia. Sprawa na skutek zażalenia trafiła do Sądu Okręgowego, który zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: Czy określony w przepisie art. 6 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami) sposób uwierzytelniania odpisów dokumentów przez radców prawnych dotyczy również odpisu pełnomocnictwa procesowego o którym mowa w art. 89 § 1 zdanie 2 k.p.c.? W odpowiedzi SN podjął uchwałę

Sposób sporządzania przez radcę prawnego poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, określony w art. 6 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 10, poz. 65 ze zmianami), ma zastosowanie również do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa (art. 89 § 1 k.p.c.).

Problem powstał w związku ze zmianą przepisów pozwalających radcom prawnym uwierzytelniać dokumenty. Do 1 stycznia 2010 roku radcowie prawni mogli uwierzytelniać jedynie nieliczne dokumenty, m.in. odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Obecnie zakres ten jest znacznie szerszy. Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych pozwala radcom poświadczać odpisy za zgodność z oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Przepis ten wprowadził również konieczną treść poświadczenia. Powinno ono zawierać podpis radcy prawnego, datę i miejsce sporządzenia, a na żądanie również godzinę dokonania czynności.

Zmiany wprowadzono również w Kodeksie postępowania cywilnego. Przepis art. 129 k.p.c. pozwala zastąpić oryginał dokumentu odpisem poświadczonym za zgodność przez radcę prawnego. Takie poświadczenia ma charakter dokumentu urzędowego. Z kolei art. 89 k.p.c. pozwala radcy prawnemu poświadczyć zgodność odpisu nie tylko pełnomocnictwa, ale i innych dokumentów wykazujących jego umocowanie. W tym przypadku jednak poświadczenie nie ma mocy dokumentu urzędowego (istnieje tu niebezpieczeństwo braku bezstronności).

Mimo tej różnicy, w ocenie SN do obu poświadczeń należy stosować art. 6 ustawy o radcach prawnych. W obydwu wypadkach podejmowana przez radcę prawnego czynność ma tożsamy charakter – stwierdzenie, że odpis lub kopia są identyczne z oryginałem i dokonywana jest na potrzeby postępowania cywilnego. Nadto rozszerzenie uprawnień do uwierzytelniania dokumentów w art. 89 k.p.c. zostało wprowadzone tą samą ustawą, co art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych. Dlatego art. 89 k.p.c. powinien być traktowany jako jeden z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.

Ponieważ poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem przez radcę prawnego jest podobne do poświadczenia dokonanego przez notariusza, SN uznał, że również w razie niedotrzymania warunków poświadczenia należy stosować przepisy o brakach formalnych aktów notarialnych. We wcześniejszych orzeczeniach SN wyrażał zapatrywanie, że spośród wymagań ustanowionych w art. 92 § 1 ustawy Prawo o notariacie nie wszystkie mają charakter konstytutywny, przesądzający, że ich brak pozbawia akt notarialnych cech takiego dokumentu. Chodzi tu braki formalne dotyczące jego istoty. Odnosząc powyższe założenia do istoty poświadczenia SN przyjął, że wymagania ujęte w art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych stanowią elementy stanowiące o istocie poświadczenia, ponieważ umożliwiają ustalenie, kto, kiedy i gdzie stwierdził istnienie dokumentu o treści identycznej z odpisem. Brak któregokolwiek z nich powoduje, że poświadczenie niema ustawowo wymaganych cech, nie jest wiec wierzytelne.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 roku, sygn. akt III CZP 70/11

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Cheap Uggs UK

5.12.2012 8:2:30

Re: Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Most of the UGG Bailey Button Triplet have one button feature but the triplet, Ugg Boots UK which is available in chestnut color, has a three-button feature. UGG Bailey Button The boots can be worn by pulling down the upper part. http://www.uggbootshops.co.uk/

Cheap Uggs UK

5.12.2012 8:1:50

Re: Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Ugg boots with its beauty and grace become so popular today. Cheap Ugg Boots Almost everyone would like to wear this skeepskin boots to go through winter, even Timberland boots as the ancestor of boots in the world, UGG Classic Tall people of whole ages still choose UGGs without hesitate.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: