Pozostałe

W postępowaniu karnym obowiązuje zasada równości broni

Sąd apelacyjny w sprawie karnej wyznaczył posiedzenie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia kasacji. O terminie posiedzenia sąd zawiadomił prokuratora, nie zawiadomił natomiast stron postępowania. Sąd apelacyjny postanowieniem oddalił wniosek o przywrócenie terminu, a sprawa na skutek zażalenia trafiła do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy przypomniał, że w postępowaniu w przedmiocie przywrócenia terminu, do udziału stron i innych osób w tymże posiedzeniu zastosowanie znajduje przepis art. 96 § 2 k.p.k. Z jego treści zaś wynika, że strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla ochrony ich praw lub interesów, mogą wziąć udział w posiedzeniu, jeżeli się stawią.

Sąd Najwyższy podkreślił, że

obecnie nie obowiązuje już zasada uprzywilejowania prokuratora

. Nie ma on "generalnego" uprawnienia do udziału w posiedzeniach sądu, ale traktowany jest – zgodnie z zasadą równości broni – tak samo jak inni uczestnicy postępowania. Skoro zatem sąd o terminie posiedzenia zawiadomił prokuratora, to miał też obowiązek zawiadomić o jego terminie i miejscu stronę.

Postanowienie wydane na posiedzeniu, mimo niezawiadomienia i nieobecności na nim wszystkich osób uprawnionych, wydane ostało z rażącym naruszeniem przepisu art. 117 § 1 k.p.k. Mogło to mieć istotny wpływ na treść tego orzeczenia. Nadto zdaniem Sądu Najwyższego to uchybienie jest równoznaczne z naruszeniem prawa strony do obrony.

Dlatego Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 roku, sygn. akt V KZ 67/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Jakie zasady rządzą małżeństwem?

  Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. W Polsce małżeństwem jest jedynie związek zawarty w formie określonej prawem (...)

 • Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

  Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? (...)

 • Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

NA SKÓTY