Postępowanie podatkowe

Wadliwość ksiąg rachunkowych musi być uwidoczniona w protokole

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii obalenia w sposób przewidziany przepisami Ordynacji podatkowej domniemania prawdziwości ksiąg rachunkowych.

W 2002 r. Spółka podpisała z niemieckim kontrahentem umowę o umorzeniu długu. Z uwagi na fakt, że umowa została podpisana przez osobę bez umocowania prawnego, w 2003 r. została zawarta kolejna umowa tą samą niemiecką firmą. Umowa obejmowała umorzenie tego samego długu, który był przedmiotem umowy zawartej w 2002 r. Podatnik nie wykazał skutków umowy z 2002 r. w księgach rachunkowych, nie wykazał tym samym przychodu do opodatkowania wynikającego z umorzenia długu.

Zostało to zakwestionowane przez organy podatkowe. Ich zdaniem skutki umowy zawartej w 2002 r. nie zostały wykazane w księgach rachunkowych za kontrolowany okres, tzn od 1 lipca 2001 do 30 czerwca 2002 r. W konsekwencji organy podatkowe uznały, że podatnik nie wykazał przychodu z tytułu umorzenia długu i go nie opodatkował.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego odwołała się spółka uchylił decyzję izby skarbowej  w omawianej sprawie.

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że organy podatkowe nie mogą dokonywać ustaleń faktycznych, które są sprzeczne z treścią przedłożonych przez podatnika ksiąg rachunkowych, jeśli nie stwierdzą wadliwości lub nierzetelności tych ksiąg w sposób przewidziany przepisami prawa, a więc w protokole badania ksiąg.

Sąd zarzucił organom podatkowym naruszenie przepisu art. 193 ustawy - Ordynacja podatkowa, który zakłada domniemanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachunkowych. W ocenie sądu, organy podatkowe bezpodstawnie przypisały podatnikowi przychód. Nie stwierdziły bowiem w formie przewidzianej przepisami prawa wadliwości ksiąg rachunkowych. Ową właściwą formą zakwestionowania wadliwości ksiąg rachunkowych jest protokół z ich badania. Wynika to z art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej.           

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3078/06

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: