Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Strona 1 z 2

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie została orzeczona na okres powyżej trzech lat i jeżeli przerwa w wykonaniu tychże kar trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary, to może on być warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia ich reszty w trybie art. 155 § 1 kkw?

Sąd Najwyższy uchwalił, że w wypadku odbywania przez skazanego dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie skazanego na zasadach określonych w art. 155 § 1 k.k.w. nie jest możliwe wtedy, gdy suma orzeczonych kar pozbawienia wolności przekroczyła 3 lata.

Zasadniczej wykładni ustawy wymaga wyrażenie „kara”, użyte w przepisach art. 155 § 1 i 2 k.k.w. w dwóch przypadkach. Rzecz w konsekwencji sprowadza się do rozważenia, czy możliwość udzielenia warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 k.k.w. odnosi się również do sumy dwóch lub więcej kar pozbawienia wolności nie podlegających łączeniu i czy w konsekwencji limitujący możliwość stosowania tej instytucji wymiar kary 3 lat (art. 155 § 2 k.k.w.) musi uwzględniać sumę tak zbiegających się kar. Skorzystanie z warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 k.k.w. uzależnione jest od zaistnienia następujących przesłanek takich jak korzystanie przez skazanego z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności przez okres co najmniej roku, uprzednie odbycie przez skazanego co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, zaistnienie materialnych przesłanek warunkowego zwolnienia, określonych w art. 77 k.k., wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 k.k.w. winno być z założenia stosowane wówczas, gdy w związku z podstawami udzielenia długotrwałej przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jej dalsze wykonywanie stałoby się w praktyce niemożliwe, a z reguły byłoby ono niecelowe lub wręcz niehumanitarne.

Rezygnacja z ograniczeń formalnych, o których mowa w art. 78 i 79 k.k., wiąże się w przypadku rozważanej instytucji z przekonaniem, że skoro skazany w ciągu co najmniej rocznej przerwy w odbywaniu kary przestrzegał porządku prawnego, to najprawdopodobniej nie powróci już do przestępstwa. Użycie w treści art. 155 § 2 k.k.w. zwrotu „kara” w liczbie pojedynczej i posłużenie się zwrotem „orzeczona” zdaje się przemawiać za przyjęciem, że ustawodawca miał na myśli jedną karę pozbawienia wolności wymierzoną skazanemu za popełnione przez niego przestępstwo, jak i karę łączną orzeczoną w razie realnego zbiegu przestępstw, nie zaś sumę kar nie podlegających łączeniu. Warto zauważyć, że zarówno w obu paragrafach art. 155 k.k.w., jak i w treści art. 153 k.k.w., ustawodawca używa zwrotu „kara” w liczbie pojedynczej. Respektowanie ustalonej konwencji językowej prowadzi nieuchronnie do wniosków wręcz absurdalnych. Na gruncie art.153 k.k.w. udzielenie przerwy w wykonaniu kary byłoby możliwe jedynie w odniesieniu do kary aktualnie wykonywanej. Przy zbiegu kilku kar nie podlegających łączeniu pozostawałoby to w sprzeczności z istotą stosowanej instytucji, wszak skazany nie mógłby opuścić zakładu karnego ze względu na wprowadzenie kolejnej kary do wykonania. W omawianej sytuacji, mimo posługiwania się w art. 153 k.k.w. terminem „kara” w liczbie pojedynczej, jest oczywiste, że udzielenie przerwy w wykonaniu kary aktualnie wykonywanej będzie skuteczne także w stosunku do innych kar oczekujących na odbycie. Konsekwentne odczytywanie „kary” wyłącznie w liczbie pojedynczej pociąga za sobą niedopuszczalne następstwa na gruncie art. 155 § 1 k.k.w. Przepis ten formułuje warunek odbycia przez skazanego co najmniej 6 miesięcy kary. Przy zbiegu kar pozbawienia wolności nie podlegających łączeniu oznaczałoby to, że uzyskanie warunkowego zwolnienia w trybie art. 155 k.k.w. wymagałoby odbycia co najmniej 6 miesięcy z każdej ze zbiegających się kar. Dla przykładu, w przypadku skazania na dwie kary po roku pozbawienia wolności i odbyciu 6 miesięcy z pierwszej z nich, skazany mógłby uzyskać warunkowe zwolnienie tylko z kary częściowo odbytej, natomiast druga kara podlegałaby wykonaniu. Sytuacja taka byłaby w rażący sposób sprzeczna z omówionym celem warunkowego zwolnienia bez ograniczeń czasowych przewidzianych w art. 78 i 79 k.k.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

ossa

8.9.2013 13:11:18

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

to jest suma wszystkich kar nie podlegających łączeniu 2lata + 3 lata

ossa

8.9.2013 13:9:32

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

No wszystko pięknie i ładnie, ale ja mam pytanie. Mamy przypadek taki wyrok jest 5 lat odbyte sa 2 lata i 3 miesiące. Przerwa w karze trwała rok, więc do odbycia zostało jeszcze 2 lata i 9 miesięcy i pytanie moja takie czy to podlega warunkowemu zwolnienieniu po przerwie w karze?

ES

3.1.2013 0:4:36

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Patrz: SA Wrocław: II AKzw 492/10, II AKzw 521/12

MARZENKA

3.11.2009 9:14:41

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Wszystko jest zrozumiałe, ale może ktoś mi odpowie jak zrozumieć art.155. Znam przypadek, który otrzymał przerwę w karze dwa razy po pół roku. Problem utworzył się wówczas kiedy chciał skorzystać z dobrodziejstwo w/w, art.Sąd był tak łaskawy że przerwę otrzymał po 3!!!! (trzech) miesiącach odbycia kary. Moje pytanie ZAPEWNE ZOSTANIE bez komentarza, ale spróbujmy GDZIE PISZE W KODEKSIE KARNYM ŻE MUSI BYĆ ODBYTA KARA W CAŁOŚCI CZYLI 6 MIESIĘCY PRZED PRZERWĄ nie może być (3 miesiące 1 rok przerwy i 3 miesiące) Zapytałam Sądu Penitencjarnego w ŁOMŻY i ON NIE WIE!!!!!!!!!!!! O ZGROZO.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: