Egzekucja / zabezpieczenie

Egzekucja

Z przejęciem lokalu wierzyciel może się spóźnić

W toku egzekucji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dłużników zostało wystawione na licytację. Druga bezskuteczna licytacja odbyła się 8 września (w poniedziałek), natomiast 16 września (we wtorek) wierzyciel złożył wniosek o przejęcie prawa. Sąd przywrócił mu termin do złożenia wniosku i udzielił przybicia na jego rzecz. Zaskarżyli to rozstrzygnięcie dłużnicy. Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie powziął wątpliwość: Czy zakreślony w art. 984 § 2 k.p.c. termin do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości podlega przywróceniu w trybie art. 168 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.? Sąd Najwyższy, któremu tę wątpliwość przedstawiono, w odpowiedzi podjął uchwałę

Termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c. jest terminem zawitym prawa materialnego.

Warto za SN przypomnieć, że termin oznaczony w tygodniach (inaczej niż określony w dniach) kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Dzień, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące punkt wyjścia, jest pierwszym dniem terminu tygodniowego. Skoro więc licytacja odbyła się w dniu 8 września w poniedziałek, to termin tygodniowy upływał w następny poniedziałek (dnia 15 września). Wniosek w niniejszej sprawie został zatem złożony po terminie. A przywracać można tylko terminy zawite prawa materialnego, terminów procesowych - nie.

SN zwrócił uwagę, iż o charakterze terminu nie decyduje to, w jakim akcie prawnym został on ustanowiony (czy k.c., czy k.p.c.). Rozstrzyga natomiast rodzaj uprawnienia. Dla dochodzenia uprawnień składających się na określone prawo podmiotowe przewidziane są terminy materialnoprawne, natomiast dla uprawnień (obowiązków) procesowych - terminy procesowe. Wierzyciel składając wniosek o przejęcie na własność nieruchomości (art. 984 § 2 k.p.c.) - pisze SN - podobnie jak powód, wnosząc powództwo przewidziane w art. 841 lub art. 842 k.p.c., realizuje przysługujące mu uprawnienie, które w razie uwzględnienia ukształtuje jego prawa majątkowe. Z tych względów tygodniowy termin przewidziany w art. 984 § 2 k.p.c. kwalifikować należy - podobnie jak terminy przewidziane w art. 841 i 842 k.p.c.) - jako termin zawity prawa materialnego.

SN podkreślił, że o charakterze terminu nie może też decydować jego długość. Krótki termin do realizacji uprawnień przewidzianych w art. 984 § 2 k.p.c. wynika z charakteru dochodzonych praw i konieczności zdyscyplinowania osób uprawnionych w celu szybkiego wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie osoby te chcą skorzystać z przysługujących im praw.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 roku, sygn. akt III CZP 71/09

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: