Postępowanie sądowo-administracyjne

Zawieszenie postępowania musi być uzasadnione

Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako powód zawieszenia WSA podał, że rozstrzygnięcie sprawy zależało od wyniku toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania w przedmiocie zgodności z Konstytucją przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem WSA, choć przedmiotowa sprawa dotyczyła określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, to mając na uwadze okoliczności faktyczne, a konkretnie fakt zanegowania przez organy podatkowe prawidłowości faktur stanowiących dowód poniesienia wydatków zaliczonych przez stronę skarżącą do kosztów podatkowych, dokonana przez Trybunał Konstytucyjny ocena wskazanych wyżej przepisów aktów wykonawczych będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie. Jako podstawę zawieszenia WSA podał art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sprawa na skutek zażalenia na postanowienie o zawieszeniu trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że:

Wykładnia art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) prowadzi do wniosku, że dla skutecznego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego musi istnieć ścisła zależność pomiędzy rozpoznawaną sprawą a zagadnieniem prawnym, które ma być przedmiotem rozstrzygnięcia prejudycjalnego.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. NSA przypomniał, że możliwość zawieszenia należy badać pod kątem celowości, ekonomiki procesowej i sprawiedliwości. Nawet w przypadku złożenia wniosku o zbadanie zgodności przepisu z Konstytucją sąd ma obowiązek ustalić celowość ewentualnego zawieszenia postępowania. Ekonomia procesowa, a także względy sprawiedliwości, mogą przemawiać za potrzebą zawieszenia postępowania w razie badania przez TK kwestii zgodności z Konstytucją lub aktami wyższego rzędu aktu normatywnego, który stanowił podstawę do wydania zaskarżonego orzeczenia. Obowiązkiem sądu jest rozważenie, a w konsekwencji i wyjaśnienie przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania w sprawie.

NSA stwierdził, że w niniejszej sprawie WSA nie przedstawił w uzasadnieniu swojego postanowienia racji wykazujących celowość zawieszenia postępowania. Sąd pierwszej instancji jedynie przedstawił zakres skargi konstytucyjnej wyraził pogląd o "niewątpliwym" wpływie przyszłego rozstrzygnięcia TK na rozpoznawaną sprawę. Nadto NSA zwrócił uwagę, że przedmiotem skargi konstytucyjnej, na którą powołał się sąd pierwszej instancji, był przepis wykonawczy do ustawy o VAT, tymczasem niniejsza sprawa dotyczy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie było uzależnione od wyniku toczącego się przed TK postępowania. O takiej zależności można by ewentualnie mówić przypadku sprawy z zakresu podatku VAT.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2012 roku, sygn. akt II FZ 821/12, orzeczenia.nsa.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: