Mały budynek gospodarczy a decyzje starosty

Pytanie:

Czy starosta może zakwestionować fakt, że na mojej działce chcę postawić mały 20-sto metrowy budynek gospodarczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Starosta będzie mógł wnieść sprzeciw jeśli:

a) zgłoszenie będzie dotyczyło budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy

c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu w miejscu, w którym taki obiekt już istnieje

Ponadto organ będzie mógł w drodze decyzji nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków

c) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Zgłoszenie przez organ sprzeciwu uniemożliwia rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Następuje to w formie decyzji administracyjnej, która jest rozstrzygnięciem sprawy co do jej istoty. Od ewentualnego sprzeciwu będzie służyło odwołanie do organu wyższego stopnia (tj. do wojewody, co wynika z art. 82 ust. 3 pb – przyp. red.) w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzeciwu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Mija termin zgłoszenia się do „małego ZUS”

  Poniedziałek 2 marca br. to „ostatni dzwonek” na zgłoszenie się do „małego ZUS”. W ten dzień sale obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte (...)

 • Mały ZUS plus

  Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Mały ZUS już zaprojektowany

  Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, (...)

 • Kiedy mały podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej?

  Prawo do rezygnacji z metody kasowej należy odróżnić od utraty prawa do stosowania tej metody. Utrata prawo do metody kasowej wiąże się bowiem z utratą statusu małego podatnika i oznacza dla podatnika (...)

NA SKÓTY