Bezczynność a skarga do wsa

Pytanie:

1.osoba A odwołuje się do WSA od negatywnej decyzji II instancji wydanej w I instancji ponad rok temu na podstawie KPA.(4 dec.) 2.Rzecznik Praw Obywatelskich niespełna rok temu w swoim urzędowym piśmie i opinii prawnej Urzędu RPO uznał to rozporządzenie stanowiące podstawę sporu w/s za niezgodne z prawem materialnym i Konstytucją oraz skierował wniosek o wyjaśnienie i stanowisko w tej kwestii do autora wskazanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa. 3.Omawiana sprawa nie trafiła jeszcze do TK. Czy powyższy fakt i sytuacja może stanowić podstawę lub jedną z podstaw Skargi w/s do WSA?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na (art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi):

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a)  pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 52 w/w ustawy, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania.

Jak zostało wskazane powyżej, aby wnieść skargę do wsa należy wykorzystać tok instancji, a w związku z tym, w opisanym stanie faktycznym, przed wniesieniem skargi na bezczynność do wsa, należałoby wnieść skargę na bezczynność do Prezesa Rady Ministrów (art. 227 kpa w zw. z art. 229 kpa). Dopiero jeżeli interwencja u Prezesa Rady Ministrów nie przyniesie oczekiwanych skutków, możliwe będzie wniesienia skargi do wsa, jednakże będą Państwo musieli wykazać swój interes prawny - wykazać, iż są Państwo stroną postępowania. Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Naszym zdaniem, po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu administracyjny, mają Państwo prawo wnieść skargę do wsa na bezczynność ministra rolnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY